Dni wolne od zajęć ustali dyrektor szkoły

Data publikacji: 26 sierpnia 2010 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego daje dyrektorowi szkoły do dyspozycji kilka dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor sam ustali, kiedy w jego placówce uczniowie będą mieli wolne. Ponadto o terminie ferii zimowych dowiemy się o rok wcześniej! Sprawdź, jakie zmiany w organizacji roku szkolnego planuje Ministerstwo Edukacji Narodowej!

Nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego daje dyrektorowi szkoły do dyspozycji kilka dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor sam ustali, kiedy w jego placówce uczniowie będą mieli wolne. Ponadto o terminie ferii zimowych dowiemy się o rok wcześniej! Sprawdź, jakie zmiany w organizacji roku szkolnego planuje Ministerstwo Edukacji Narodowej!

Proponowane zmiany pozwolą dopasować organizację roku szkolnego do specyfiki placówki

Projektowane zmiany wynikają z potrzeby stworzenia w każdej szkole optymalnych warunków do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na realizację treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, mając na uwadze właściwą organizację sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz elastyczne planowanie innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, np. dni, które zgodnie z przepisami ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych są świętami religijnymi niebędącymi dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Od 6 do 10 dodatkowych dni wolnych od zajęć

Dyrektor szkoły lub placówki, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla, odpowiednio:

 1. szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni;
 2. gimnazjów - do 8 dni;
 3. liceów, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.
Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Ilość dni i ich wskazanie zależą od specyfiki placówki, terminów egzaminów itp.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są w szczególności:

 1. dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 2. dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 3. dni, w których odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w szkołach ponadgimnazjalnych;
 4. dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 5. dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 6. dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni;
 7. piątek po święcie Bożego Ciała.
Do 30 września trzeba zaplanować kiedy będzie „laba”

Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie do 30 września tego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2010/2011 dyrektor szkoły będzie miał czas do 15 października.
Dyrektor może sam ustalić więcej dni wolnych, jeśli będą odpracowane w sobotę

Dyrektorowi szkoły została przyznana kompetencja do ustalania, w porozumieniu z organem prowadzącym dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w dniu ważnego wydarzenia państwowego), pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.

W ustalone dni wolne - szkoła organizuje opiekę uczniom

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów. Projektowany przepis w sposób jednoznaczny zobowiązuje dyrektorów szkół do zorganizowania opieki wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli!
O terminie ferii zimowych dowiemy się rok wcześniej

Projekt rozporządzenie zakłada, że termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach zostanie ogłoszony nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o 2 lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2011/2012 zostanie ogłoszony do 31 grudnia 2010 r.
Koniec zajęć - w ostatni piątek czerwca!

Dotychczasowa organizacja roku szkolnego przewidywała zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w najbliższy piątek po 18 czerwca. Zgodnie z projektem rozporządzenia zajęcia mają kończyć się w ostatni piątek czerwca.

W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w  22 czerwca 2011 r.
 • Projekt  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
 Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel