„Godność. Wolność. Niepodległość” – wnioski do 11 czerwca

Data publikacji: 17 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
„Godność. Wolność. Niepodległość” – wnioski do 11 czerwca

Resort edukacji zachęca szkoły i placówki oświatowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „Godność. Wolność. Niepodległość”. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 16 maja br.

Terminy składania wniosków przez szkoły

Wnioski o dofinansowanie szkoły powinny kierować do organów prowadzących, w  terminie do 11 czerwca br. Środki na realizację zadania rocznicowego zostaną przekazane szkołom do 28 września br.

Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada br. Pobierz: Wzór wniosku

Z czego powinien składać się projekt

Projekty szkół/placówek oświatowych powinny zawierać:

  • organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków oraz
  • zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej;

Projekty mogą uwzględniać również inne działania w zakresie edukacji patriotycznej, w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

Różna wysokość dofinansowania

W ramach konkursu szkoły i placówki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3.000 zł do 10.000 zł. Organ prowadzący powinien zapewnić 20% wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz przeprowadzić promocję zadania.

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.

Dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkołę/placówkę oświatową wynosi od 3.000 zł do 50.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu mogą składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Harmonogram konkursu

Działania w poszczególnych etapach

Termin

Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego albo z inicjatywy rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego, składa wniosek do organu prowadzącego szkołę.

do 11 czerwca 2018 r.

Realizacja zadania określona we wniosku.

do 30 listopada 2018 r.

Organ prowadzący szkołę, na podstawie zweryfikowanych i rekomendowanych wniosków szkół, przygotowuje jeden łączny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w prowadzonych przez siebie szkołach i składa go do wojewody właściwego ze względu na siedzibę organu prowadzącego.

do 25 czerwca 2018 r.

Wnioski szkół, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 20 punktów, są rekomendowane przez zespół wojewody do udzielenia wsparcia finansowego.

 

Wojewoda zatwierdza protokół oraz przekazuje go, wraz z wnioskami organów prowadzących zawierającymi rekomendowane wnioski szkół, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

do 23 lipca 2018 r.

Wnioski szkół, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 35 punktów, są rekomendowane przez zespół ministra do udzielenia wsparcia finansowego.

do 13 sierpnia 2018 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego, wskazując szkoły, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację zadania wraz z kwotą tego wsparcia i ogłasza na stronie internetowej www.bip.men.gov.pl

do 17 sierpnia 2018 r.

Zawarcie umowy na realizację zadania z organem prowadzącym szkoły.

do 14 września 2018 r.

Przekazanie środków na realizację zadania.

do 28 września 2018 r.

Przekazanie przez organy prowadzące szkoły ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdania z realizacji zadania.

do 20 grudnia 2018 r.

Przedłożenie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do 1 lutego 2019 r.

Poznaj również Kryteria oceny wniosków

Źródło:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910). 
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel