Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Informacja MEN na temat nauczania historii w liceach ogólnokształcących

Data publikacji: 23 marca 2012 r.
Poleć znajomemu

We wrześniu w 2012 r. zacznie obowiązywać w liceach ogólnokształcących nowa podstawa programowa, która będzie polegała na złączeniu programowym gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń będzie uczyć się historii gruntowniej, w sposób bardziej pogłębiony.

Historia przez cały okres nauki

Bez względu na to, czy uczeń w liceum ogólnokształcącym wybierze przedmioty humanistyczne czy przyrodnicze, przez cały okres nauki będzie uczył się historii. W I klasie (przyrodniczej, politechnicznej, humanistycznej, ekonomicznej) będą to 2 godziny historii tygodniowo. Od 2015 r., kiedy obecni uczniowie klas III gimnazjów ukończą szkoły ponadgimnazjalne, absolwenci będą dużo lepiej, solidniej przygotowani nie tylko do kontynuowania nauki, ale także dobrze znających historię najnowszą

Na egzaminie gimnazjalnym zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Począwszy od roku 2012, egzamin gimnazjalny składać się będzie z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

W skład części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z zakresu języka polskiego wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest to konsekwencja wzmocnienia roli tych przedmiotów w gimnazjum. Egzamin gimnazjalny sprawdza, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

Konsultacje społeczne projektu nowej podstawy programowej

Wstępny projekt nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół został po raz pierwszy upowszechniony 10 kwietnia 2008 r. w celu poddania go szerokim konsultacjom społecznym. W opracowywaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego brało udział około 140 ekspertów merytorycznych: pracowników uczelni, nauczycieli, pracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz 46 recenzentów projektów podstaw programowych dla poszczególnych przedmiotów i poziomów kształcenia (specjaliści z zakresu poszczególnych przedmiotów nauczania/dziedzin wiedzy).

Eksperci przeanalizowali ponad 2,5 tysiąca opinii i uwag oraz ponad 200 recenzji sporządzonych przez fachowców w poszczególnych dziedzinach kształcenia. Wiele z tych uwag zostało uwzględnionych. Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i partnerów społecznych, w tym również do licznych organizacji oświatowych. Rozporządzenie to było jednym z najszerzej konsultowanych projektów aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zespolenie programowe gimnazjum i I klasy szkoły ponadgimnazjalnej ważne dla zajęć z historii

Najważniejsza zmiana w nowej podstawie programowej to zespolenie programowe gimnazjum i I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w czteroletni cykl kształcenia, który nauczyciele mają obowiązek wykorzystać na zbudowanie solidnego fundamentu wiedzy ogólnej.

Zmiana ta jest szczególnie ważna dla edukacji historycznej, ponieważ dzięki niej nauczyciel historii w szkole gimnazjalnej zyskał więcej czasu na dokładne zapoznanie ucznia z dziejami Polski, Europy i świata. W efekcie daje to możliwość poszerzenia i uporządkowania wiedzy historycznej zdobytej w szkole podstawowej oraz rozwoju i umocnienia świadomej postawy obywatelskiej.
Nowelizacja rozporządzenia o ramowych planach nauczania

Ze względu na to, że 1 września w 2012 r. zacznie obowiązywać w liceach ogólnokształcących nowa podstawa programowa konieczna była nowelizacja rozporządzenia dotyczącego ramowych planów nauczania.

Pierwszy projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych został skierowany do uzgodnień miedzyresortowych i do konsultacji z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi 16 maja 2011 r. Wśród zgłoszonych uwag nie było uwag odnoszących się do liczby godzin historii w szkołach ponadgimnazjalnych.

Przykładowy plan zajęć ucznia liceum ogólnokształcącego

Przykładowy plan zajęć ucznia liceum ogólnokształcącego, który wybierze nauczanie w zakresie rozszerzonym przedmioty przyrodnicze lub humanistyczne:

Klasa przyrodnicza - dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych.

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie, język łaciński w medycynie.
 

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Razem godzin

Język polski

4

4

4

12

Język obcy -I

4

3

2

9

Język obcy -II

2

2

2

6

Historia

Historia i społeczeństwo * (obowiązkowy przedmiot uzupełniający)

2

 

3*

 

1*

7

Wiedza o społeczeństwie

1

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

Matematyka

4

3

3

10

Fizyka

Fizyka w medycynie *
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę)

1

2*

2*

28

Chemia

1

5

5

Biologia

1

5

5

Geografia

1

-

-

Podstawy przedsiębiorczości

2

-

-

2

Informatyka

1

-

-

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Edukacja  dla bezpieczeństwa

1

-

-

1

Zajęcia  z wychowawcą

1

1

1

3

Język łaciński w medycynie

(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę)

-

1

1

2

Ogółem godzin

30

32

29

91

Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:

Religia

2

2

2

6

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców

Klasa politechniczna - dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia na kierunkach technicznych.
 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, rysunek techniczny.
 

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Razem godzin

Język polski

4

4

4

12

Język obcy -I

3

3

3

9

Język obcy -II

2

3

1

6

Historia

Historia i społeczeństwo * (obowiązkowy przedmiot uzupełniający)

2

 

2*

 

2*

7

Wiedza o społeczeństwie

1

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

Matematyka

5

6

6

17

Fizyka

1

5

5

14

Chemia

1

 

 

Biologia

1

 

 

Geografia

1

-

-

Podstawy przedsiębiorczości

2

-

-

2

Informatyka

1

3

3

7

Wychowanie  fizyczne

3

3

3

9

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

1

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

3

Rysunek techniczny
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę)

-

2

1

3

Ogółem godzin

30

32

29

91

Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:

Religia

2

2

2

6

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców

 

Klasa humanistyczna - dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia na kierunkach filologicznych i humanistycznych.

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy;
 • przedmioty uzupełniające: przyroda.
 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Razem godzin

Język polski

5

7

8

20

Język obcy -I

3

3

3

9

Język obcy -II

3

5

4

12

Historia

2

5

5

13

Wiedza o społeczeństwie

1

-

-

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

Matematyka

3

4

3

10

Fizyka

Przyroda * (obowiązkowy przedmiot uzupełniający)

1

 

4*

 

 

2*

10

Chemia

1

Biologia

1

Geografia

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

-

-

2

Informatyka

1

-

-

1

Wychowanie  fizyczne

3

3

3

9

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

1

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

3

Ogółem godzin

30

32

29

91

Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:

Religia

2

2

2

6

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców

 

Klasa ekonomiczna - dla osób zamierzających kontynuowanie kształcenia na kierunkach ekonomicznych

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język obcy, matematyka, geografia.
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, informatyka dla ekonomistów.
 

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Razem godzin

Język polski

4

4

4

12

Język obcy -I

2

4

3

9

Język obcy -II

3

5

5

15

Historia

Historia i społeczeństwo * (obowiązkowy przedmiot uzupełniający)

2

 

3*

 

1*

 

7

Wiedza o społeczeństwie

1

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

Matematyka

5

6

7

18

Fizyka

1

-

-

13

Chemia

1

-

-

Biologia

1

-

-

Geografia

1

5

4

Podstawy przedsiębiorczości

2

-

-

2

Informatyka

1

-

-

1

Informatyka dla ekonomistów
(obowiązkowy przedmiot uzupełniający proponowany przez szkołę.)

 

1

1

2

Wychowanie  fizyczne

3

3

3

9

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

1

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

3

Ogółem godzin

30

32

29

91

Zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania, realizowane w wymiarze określonym w innych przepisach, w szczególności:

Religia

2

2

2

6

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie, w tym 5 w grupach z podziałem na dziewczęta  i chłopców

Źródło informacji:
 • Strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel