KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Data publikacji: 20 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Ferie zimowe rozpoczną się 16 stycznia, a zakończą 26 lutego. Termin wakacji początkowo został ustalony na 1 lipca, ale uległ zmianie w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Sprawdź terminy ważne dla Twojej szkoły!

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2016 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.

Ferie zimowe

16–29 stycznia 2017 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia–5 lutego 2017 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia– 12 lutego 2017 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13–26 lutego 2017 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

(§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13–18 kwietnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze jesiennym

b) w pozostałych szkołach podstawowych

c) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. a

d) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. b

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

Uwaga! Procedowany projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada od roku szkolnego 2016/2017 likwidację sprawdzianu.

6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze jesiennym:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach

wymienionych w lit. a:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowy termin w gimnazjach

wymienionych w lit. c:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

ustali CKE

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

28 kwietnia 2017 r.

(§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2017 r.

(§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)

9.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych

27 stycznia 2017 r.

(§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia)

10.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

ustali CKE

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) w okresie zimowym

- etap pisemny

- etap praktyczny

b) w okresie letnim

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustali CKE

(§ 109 ust. 2 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

art. 11 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

12.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ustali CKE

(art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

13.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

14.

Ferie letnie

24 czerwca–31 sierpnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel