MEN: Program "Radosna szkoła" na rok 2012

Data publikacji: 20 września 2011 r.
Poleć znajomemu

10 października 2011 roku upływa termin składania wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o wsparcie finansowe w 2012 roku na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz na szkolne place zabaw. Natomiast termin składania wniosków organów prowadzących do wojewodów mija 2 listopada 2012 r.

10 października 2011 roku upływa termin składania wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o wsparcie finansowe w 2012 roku na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz na szkolne place zabaw. Natomiast termin składania wniosków organów prowadzących do wojewodów mija 2 listopada 2012 r.

 „Radosna szkoła” w roku 2012 z kwotą 488 mln zł

Wsparcie finansowe w programie „Radosna szkoła” udzielane jest w kolejności na:

 1. zakup pomocy dydaktycznych (wnioski złożone po raz pierwszy i ponownie),
 2. zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (wnioski złożone ponownie),
 3. zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (wnioski złożone ponownie),
 4. zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (wnioski złożone po raz pierwszy),
 5. utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (wnioski złożone po raz pierwszy),
 6. zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw (wnioski złożone po raz pierwszy).
Harmonogram realizacji IV edycji programu

 • do 10 października 2011 r. - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnych placów zabaw,
 • do 1 listopada 2011 r. - (w związku z tym, że 1 listopada jest dniem świątecznym należy rozumieć, że termin mija 2 listopada 2011 r.) - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego,
 • do 15 grudnia 2011 r. - przekazanie przez wojewodów Ministrowi Edukacji Narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego,
 • do 15 grudnia 2011 r. - przekazanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o dofinansowanie prowadzonych przez niego szkół do Ministra Edukacji Narodowej,
 • po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 r. - wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa oraz MKiDN,
 • po upływie 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 r. - dokonanie przez wojewodów oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków. Dokonanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceny wniosków szkół przez niego prowadzonych oraz podział środków,
 • po upływie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia MEN do MF z wnioskiem o uruchomienie środków zaplanowanych w rezerwie celowej - przedłożenie do Ministra Finansów przez wojewodów oraz przez MKiDN wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej,
 • po upływie 15 dni od dnia przekazania środków przez MF - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez MKiDN środków szkołom przez niego prowadzonym,
 • do 15 stycznia 2013 r. - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku,
 • do 15 stycznia 2013 r. - przekazanie MEN sprawozdania przez MKiDN,
 • do 31 stycznia 2013 r. - przekazanie przez wojewodów sprawozdań MEN,
 • do 30 kwietnia 2013 r. - analiza i ocena realizacji programu przez MEN.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej „Radosna szkoła” w zakładce Formularze.

MEN zachęca do złożenia ponownego wniosku przez szkoły oraz organy prowadzące, które zmuszone były do rezygnacji z udziału w programie w 2010 r. z przyczyn od siebie niezależnych. Należy jednak pamiętać, że wniosek musi zawierać informację o przyczynach rezygnacji.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel