MEN przypomina o weryfikacji danych zgromadzonych w SIO

Data publikacji: 9 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN przypomina o weryfikacji danych zgromadzonych w SIO

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o weryfikację danych zgromadzonych w SIO, które będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018. Proces weryfikacji danych jest istotny, bo od dokładności jego przeprowadzenia zależy wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Weryfikacji należy dokonać do 15 stycznia 2018 r.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest zobowiązany do poinformowania jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych JST na 2018 r. określone zostaną na podstawie:

 • rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018,
 • danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
 • danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych - według stanu na 10 października 2017 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.
Podział części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 zostanie dokonany z uwzględnieniem danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, co wynika z art. 145 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych.

W celu zweryfikowania zakresu zadań edukacyjnych…

… realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tzw. strefie dla zalogowanych SIO, w sekcji „Raporty”, w zakładce „Subwencja”, zostały zamieszczone:

 • wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO), wg stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.,
 • zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy– Karta Nauczyciela z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych), ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.

W wykazie oraz w zestawieniu ujęte są dane z uwzględnieniem korekt przekazanych do MEN z kuratoriów oświaty do 8 grudnia 2017 r. Wszelkie zmiany dokonywane w plikach systemu informacji oświatowej (SIO) poszczególnych szkół w terminie późniejszym nie są uwzględnione.

MEN informuje, że w tzw. strefie dla zalogowanych SIO oraz na stronie internetowej MEN w zakładce „Finansowanie edukacji – subwencja ogólna dla jst” zamieszczony został do ewentualnego wykorzystania podczas weryfikacji materiał pomocniczy „Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów/wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST”.

Jak przekazać zweryfikowane dokumenty

Zweryfikowane dokumenty należy przekazać do MEN, poprzez platformę ePUAP, wyłącznie w sytuacji:

 • konieczności dopisania szkół (placówek) pominiętych na wykazie,
 • wykreślenia z wykazu tych szkół, które nie powinny być subwencjonowane (w szczególności dotyczy to szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek, które nie będą dotowane w 2018 r. przez JST, np. zostały przekazane do prowadzenia właściwym ministrom).
W przypadku dokonania korekt w liczbie uczniów (wychowanków, osób korzystających) szkół i placówek oświatowych ujętych w wykazach w poszczególnych pozycjach (wagach algorytmu), a także liczby etatów nauczycieli, należy przekazać właściwemu kuratorowi oświaty pełną bazę danych SIO z naniesionymi korektami w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r.
Odsyłane do MEN poprzez platformę ePUAP wykazy oraz zestawienia powinny zawierać imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego (wraz z numerem kierunkowym) pracownika, który dokonywał weryfikacji, co umożliwi szybkie wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości. Wszelkie korekty należy nanosić kolorem niebieskim bezpośrednio na wykazie lub zestawieniu i potwierdzić je parafą pracownika dokonującego weryfikacji.

Jakie placówki nie dostaną subwencji

W 2018 r. przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej nie będą uwzględniane:

 • szkoły i placówki artystyczne (publiczne i niepubliczne), które w 2018 r. finansowane (dotowane) będą z budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • te szkoły rolnicze wraz z internatami, które zostały przejęte przed 1 stycznia 2018 r. do prowadzenia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • szkoły leśne wraz z internatami, które w 2018 r. finansowane (dotowane) będą z budżetu ministra właściwego do spraw ochrony środowiska na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • zespół szkół morskich, który zostanie przejęty od 1 stycznia 2018 r. przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa i żeglugi śródlądowej.
W związku z powyższym, jeśli ww. szkoły i placówki artystyczne oraz szkoły rolnicze, leśne i morskie– które w 2018 r. będą prowadzone i finansowane przez właściwych ministrów – zostały ujęte na załączonym wykazie, to w ramach weryfikacji dokonywanej przez JST powinny zostać wykreślone.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel