Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty trafił do konsultacji społecznych

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 23 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych będę określone bezpośrednio w ustawie, a nie jak do tej pory w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Takie zmiany ma przynieść nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Projekt zmian został właśnie przekazany do konsultacji społecznych.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych będę określone bezpośrednio w ustawie, a nie jak do tej pory w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Takie zmiany ma przynieść nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Projekt zmian został właśnie przekazany do konsultacji społecznych.

Wyrok Trybunału

Nowelizacja ustawy jest związana z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12). Trybunał stwierdził wówczas niezgodność z Konstytucją RP zawartego w ustawie przepisu dotyczącego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że istota zagadnień związanych z konstytucyjnym prawem do nauki, które obejmuje również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych - powinna zostać określona bezpośrednio w ustawie. Dodał, że kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

W przekazanej do konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponuje się wprowadzenie przepisów dotyczących:

1. ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodany rozdział 3a);

2. ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzeń: szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodany rozdział 3b).

Więcej na ten temat w artykułach:
  • Wyniki egzaminu maturalnego będzie można poprawić, ale już nie zawsze bezpłatnie"
  • "Możliwość weryfikacji liczby punktów uzyskanych w czasie egzaminu lub sprawdzianu"
  • "Nowa procedura unieważniania egzaminów zewnętrznych już w 2015 roku".
  • "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - zmiany od 2015 roku"
Omówienie wszystkich planowanych zmian już wkrótce znajdziecie Państwo na Portalu Oświatowym.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel