Rozporządzenie dot. komisji dyscyplinarnych nadal obowiązuje!

Data publikacji: 4 sierpnia 2010 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr 15, poz. 64) nie utraciło mocy na podstawie art. 16 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 19, poz. 239 ze zm.).

W noweli KN zmienił się tylko organ upoważniony do wydania rozporządzenia

Przepis art. 16 wymienionej ustawy, stanowiący o utracie mocy aktów wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela, dotyczy wyłącznie tych aktów wykonawczych, do których w wyniku nowelizacji z 18 lutego 2000 r. upoważnienie otrzymało nowe brzmienie. W przypadku upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego sytuacja taka nie miała miejsca. Zaistniał natomiast stan, do którego można zastosować regułę określoną w § 32 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. nr 100, poz. 908), zgodnie z którą - w przypadku, gdy zmiana treści przepisu upoważniającego polega na tym, że zmienia się organ upoważniony do wydania aktu wykonawczego - przyjmuje się, że taki akt zachowuje moc obowiązującą. W przypadku upoważnienia, na którego podstawie wydano wymienione rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1998 r., zmiana zawarta w ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. sprowadzała się nie do zmiany organu upoważnionego do wydania aktu wykonawczego, gdyż organ pozostał ten sam, lecz do innego sposobu określenia nazwy organu, dostosowanej do nomenklatury wprowadzonej przez ustawę o działach administracji rządowej.

W tej sytuacji w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej rozporządzenia z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego nie można uznać za nieobowiązujące. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów apelacyjnych rozpatrujących odwołania od prawomocnych orzeczeń odwoławczych komisji dyscyplinarnych, m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 lutego 2002 r. (IIIAPo 15/01 (LEX 81879).

Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z konstytucyjną zasadą niezawisłości sędziowskiej, sędzia rozstrzygając sprawę i wydając orzeczenie podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom, nie podlega natomiast żadnym zależnościom z zewnątrz, w tym wobec organów państwowych. Kontrola prawidłowości orzeczenia należy wyłącznie do innego sądu i odbywa się w trybie określonym prawem.

MEN planuje prace nad nowym rozporządzeniem w tej sprawie

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w Programie Prac Legislacyjnych MEN na II półrocze 2010 r. zaplanowano prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Wydanie rozporządzenia uzasadnione jest koniecznością dostosowania przepisów wykonawczych do obecnych regulacji ustawy Karta Nauczyciela, które m.in. rozciągają odpowiedzialność dyscyplinarną na wszystkich nauczycieli, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, jak też nie przewidują możliwości wniesienia rewizji nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

MEN wyjaśnia również, że planowane na II półrocze 2010 r. prace nad wspomnianym rozporządzeniem są niezależne od prac Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli, którego zadaniem jest przygotowanie propozycji założeń dokumentu dotyczącego statusu zawodowego nauczycieli. Wydanie rozporządzenia, uzasadnione jedynie koniecznością dostosowania jego przepisów do obecnych regulacji ustawy Karta Nauczyciela, nie jest zatem uzależnione od wyników prac Zespołu.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel