Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Materiały szkoleniowe

Znajdziesz tu prezentacje PowerPoint i pakiety materiałów szkoleniowych na rady pedagogiczne w szkole i przedszkolu, dzięki którym dyrektor lub lider WDN sprawnie przeprowadzą rady pedagogiczne na najważniejsze tematy wynikające ze zmian w prawie oświatowym.

1222

Archiwalny Szkolenie online: Zmiany prawne w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia na temat „Zmian w prawie oświatowym w roku 2016/2017”. Będzie ono dotyczyło najważniejszych kwestii, w tym statusu nauczyciela i dyrektora po zmianach. Dowiedz się, co czeka placówki oświatowe w zbliżającym się roku szkolnym, a na co muszą się przygotować w kolejnych latach.

Archiwalny Jak przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016

Termin przedstawienia wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wyznacza corocznie – jako datę graniczną – koniec roku szkolnego, w którym nadzór był realizowany. Zazwyczaj jednak dyrektorzy prezentują go na podsumowującej radzie pedagogicznej. Jak prawidłowo i zgodnie z przepisami przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – dowiesz się z przygotowanych specjalnie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych materiałów szkoleniowych.

Archiwalny Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Arkusze ocen powinny być prowadzone systematycznie i rzetelnie, niestety w praktyce często okazuje się, że zdarzają się w nich błędy. A ponieważ po drukach nie można kreślić ani dopisywać brakujących danych, kadra pedagogiczna musi znać zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej. W tym celu można zorganizować szkolenie na posiedzeniu rady pedagogicznej - pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2015/2016 - materiały szkoleniowe

Od 1 września 2015 r. obowiązują 2 nowe rozporządzenia dotyczące nadzoru pedagogicznego. Jedno określa zasady jego prowadzenia, a drugie wymagania jakościowe wobec szkół. Mimo że nie wprowadzają one rewolucji w zasadach sprawowania nadzoru, to jednak jest kilka nowości, na które należy zwrócić uwagę. Aby zapoznać z nimi całe grono pedagogiczne, można w tym celu zorganizować szkolenie na posiedzeniu rady pedagogicznej. Pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Rozporządzenie zawiera doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu przystępowania do egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym i egzaminów poprawkowych. Ze wszystkimi zmianami warto nauczycieli zapoznać podczas zebrania rady pedagogicznej. Pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w gimnazjum

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Nakłada ono na nauczycieli nowe obowiązki, w tym m.in. możliwość zwolnienia ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, a nie z całości zajęć. Nauczyciele powinni zostać zapoznani ze wszystkimi nowymi wytycznymi dotyczącymi oceniania uczniów w gimnazjum podczas zebrania rady pedagogicznej. Ułatwią to przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w szkole podstawowej

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Nauczyciele szkół podstawowych muszą wziąć pod uwagę kilka nowych wytycznych, w tym m.in. możliwość stosowania ocen opisowych w klasach wyższych niż I–III. Ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi nowym rozporządzeniem, a także wewnątrzszkolnymi rozwiązaniami nauczyciele powinni być zapoznani podczas zebrania rady pedagogicznej. Pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych muszą wiedzieć m.in. żeobecnie obok możliwości całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, istnieje także możliwość zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń. Wszystkie zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem, a także wewnątrzszkolnymi rozwiązaniami nauczyciele powinni poznać podczas zebrania rady pedagogicznej. Pomogą w tym przygotowane materiały.

Archiwalny Zmiany w ustawie o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 – materiały szkoleniowe na rady pedagogiczne

Zmiany w ustawie o systemie oświaty, które weszły w życie 1 września 2015 r., nałożyły na szkoły i przedszkola obowiązek dostosowania zapisów statutu oraz innych dokumentów placówek do nowych regulacji prawnych, a także wprowadziły nowe obowiązki dla kadry pedagogicznej i organów wewnętrznych. Nauczyciele powinni zostać zapoznani z nowymi przepisami podczas zebrania rady pedagogicznej. Organizację szkoleniowej rady pedagogicznego ułatwią gotowe materiały.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel