Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Dowiesz się, jak sprawować nadzór, jakie obowiązki z nim związane ma dyrektor, jakie są wymagania dla przedszkoli, czy też jak przygotować plan i sprawozdanie z nadzoru. Sprawdź nasze porady, a sprawowanie nadzoru pedagogicznego nie będzie sprawiało Ci problemu!

Archiwalny Kontrola, w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora, tylko wybranych nauczycieli

Pytanie: Zmianie się dyrektor i w nowym planie nadzoru pedagogicznego dyrektora, kontrolą i obserwacjami nie zostali objęci wszyscy nauczyciele. Na ponad 60 nauczycieli około 24 zostało objętych szczególną kontrolą. Kontrola obejmuje różne obszary: przestrzeganie zasad oceniania (4 nauczycieli), prowadzenie dokumentacji pedagogicznej klasy (3 nauczycieli), dokumentowanie zajęć z art. 42 ust. 2 KN (4 nauczycieli), terminowe informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, przewidywanych ocenach, kryteriach oceny zachowania (3 nauczycieli), systematyczność realizacji podstawy programowej (4 nauczycieli), przestrzeganie procedury oceniania zachowania (3 nauczycieli), sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia (3 nauczycieli). Do tej pory wszyscy nauczyciele byli objęci kontrolą z danego obszaru (dwa razy w roku obserwacja lekcji). Dyrektor tym planem przyczynił się do podziału i poróżnienia nauczycieli. Czy taka organizacja nadzoru dyrektor to poprawnie zastosował rozporządzenie?

Archiwalny Monitorowanie realizacji podstawy programowej - czy nauczycieli rozlicza się z całkowitej liczby godzin?

Pytanie: Czy w ramach monitorowania realizacji podstawy programowej nauczyciele rozliczają się z minimalnej liczby godzin wskazanych w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, czy też z całkowitej liczby godzin ustalonych dla całego cyklu i opisanych w szkolnych planach nauczania (w tym i co najmniej 870 godzin, które powinny być przeznaczone na przedmioty rozszerzone i przedmioty uzupełniające)?

Archiwalny Osoba uprawniona do sprawowania nadzoru nad kierownikiem do spraw wychowania przedszkolnego w zespole szkół

Pytanie: Jestem kierownikiem do spraw wychowania przedszkolnego w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole. W naszej placówce jest dyrektor i wicedyrektor. Kto w takim wypadku jest moim przełożonym i może na przykład mnie hospitować i wydawać polecenia służbowe?

księgowe - 3 księgowe przy biurku

Archiwalny Zmiany w nadzorze pedagogicznym dla przedszkoli w 7 obszarach

Treść nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego nie zmienia form jego prowadzenia w przedszkolach. Wprowadza jednak kilka zmian dotyczących głównie ewaluacji zewnętrznej. Rezygnuje się z ograniczenia czasu trwania kontroli doraźnej, a także wprowadza elektroniczną platformę nadzoru dla dyrektorów i rodziców.

Archiwalny Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - pytania do ewaluacji

Pytanie: Jakie powinny być pytania kluczowe dotyczące analizy dokumentacji komisji przedmiotowych?

Archiwalny 31 marca - sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli

Jeśli organ prowadzący nie udostępnia wzoru sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektor sam musi zadbać, aby dokument ten był kompletny, czytelny i przejrzysty. Warto także przeanalizować ilu nauczycieli ma już kwalifikacje do nauczania języka obcego, a ilu musi się jeszcze dokształcić w tym zakresie.

Archiwalny Nadzór dyrektora szkoły niepublicznej

Dyrektorzy szkół publicznych, w związku z nowym rozporządzeniem przeszli wiele zmian. A jak to wygląda w placówkach niepublicznych? Z analizy nowego rozporządzenia nie wynikają dla szkół i placówek niepublicznych zobowiązania do prowadzenia nadzoru i dokumentacji wewnętrznego nadzoru. Może jednak warto? Zobacz, co musisz, co możesz i co warto robić, by sprawnie realizować nowy nadzór w swojej szkole!

Archiwalny Ocena pracy nauczyciela dokonywana nie rzadziej niż raz na 5 lat

Dyrektor ma prawo dokonać oceny pracy nauczyciela w dowolnym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny i nie rzadziej niż raz na 5 lat. Ocena może zostać dokonana z inicjatywy samego dyrektora lub na wniosek 5 innych podmiotów.

Archiwalny Postępowanie w przypadku odmowy podpisania przez nauczyciela arkusza pohospitacyjnego

Pytanie: W jaki sposób postąpić z nauczycielem, który odmawia podpisania arkusza pohospitacyjnego i odnosi się lekceważąco do dyrektora? W arkuszu zawarto poważne uwagi do przeprowadzonej lekcji.

cebd5f93d3a6adb1d58804f6c082c9c349c0bea9-large

Archiwalny Zasady opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego na koniec roku

Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym zobowiązuje dyrektora do przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego a ustawa o systemie oświaty - ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Możesz to zrobić jednocześnie na koniec roku szkolnego. Uczyń sprawozdanie narzędziem doskonalenia pracy szkoły i rozwoju zespołu nauczycieli, którym kierujesz. Pamiętaj, że jesteś główną siłą napędową tego zespołu!

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel