Średnie wynagrodzenia w szkole podstawowej, do której włączono gimnazjum

Patryk Kuzior

Patryk Kuzior

Data publikacji: 7 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wynagrodzenia pracowników za okres I-VIII mają być dodane do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego z art. 30 Karty Nauczyciela i struktury zatrudnienia?
Odpowiedź: Tak, wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej będą uwzględnione w analizie wydatków na wynagrodzenia a nauczyciele będą ujęci w strukturze zatrudnienia.

Obowiązek obliczenia średnich wynagrodzeń

Do 20 stycznia każdego roku jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzają analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości ustawowych średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Analiza taka prowadzona jest na poziomie organu prowadzącego z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia wszystkich prowadzonych szkół, w tym takich, które zakończyły swój byt czy też zostały przekształcone. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości pożądanych średnich wynagrodzeń obejmujących składniki wymienione w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w tych składnikach a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych w danym roku (art. 30a Karty Nauczyciela).

Wynagrodzenia wypłacone w gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej będą uwzględnione w analizie wydatków na wynagrodzenia zaś zatrudnieni do sierpnia nauczyciele będą uwzględnieni w strukturze zatrudnienia.

Za niskie wynagrodzenia – trzeba wypłacić dodatek uzupełniający

Kwota różnicy, jaką ustalono dzielona jest następnie między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach samorządowych i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Dodatek ten ustalany jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, tak by zapewnić osiągnięcie ustawowych średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

Patryk Kuzior

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel