Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Nabycie kwalifikacji w czasie zatrudnienia – co z umową i wynagrodzeniem

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Z uwagi na to, że nie posiadał wymaganych kwalifikacji, został zatrudniony na zgodą kuratora oświaty. Teraz jednak wymagane kwalifikacje nabył, kończąc studia podyplomowe. Jak w związku z tym zmodyfikować jego zatrudnienie. Co z wynagrodzeniem i dodatkiem wiejskim?

Zaświadczenie o akceptacji komisji nie stanowi podstawy przeszeregowania płacowego nauczyciela

Zaświadczenie o akceptacji komisji nie stanowi podstawy przeszeregowania płacowego nauczyciela

Nauczyciele po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną a przed uzyskaniem decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego, chcą podwyżki wynagrodzenia na podstawie zaświadczenia komisji. Sprawdź, jak wytłumaczyć nauczycielowi dlaczego zaświadczenie o akceptacji komisji (zdaniu egzaminu) nie wystarczy, by podwyższyć wynagrodzenie nauczyciela.

Wynagrodzenie pracownika z art. 15 Prawa oświatowego – co obejmuje

Wynagrodzenie pracownika z art. 15 Prawa oświatowego – co obejmuje

Wynagrodzenie osoby niebędącej nauczycielem, zatrudnionej do prowadzenia zajęć, ustala się w wysokości nie wyższej niż 184% kwoty bazowej dla nauczycieli. Sprawdź, czy jest to maksymalna wysokość wynagrodzenia tylko dla pełnego etatu, czy można przyznać dodatkowe świadczenia, ponad te kwotę, w tym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.    

Termin wypłaty wynagrodzenia nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony 14 września. Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za wrzesień? 

Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Pytanie: Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na część etatu np. 15/18 ?

wynagrodzenie w umowie o pracę nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania awansowego po 30 czerwca

Termin wydania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi oraz zmiana wysokości wynagrodzenia z tego tytułu uzależniona jest od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania. Sprawdź, jakie wynagrodzenie ustalić w umowie o pracę nauczycielowi, który złożył ten wniosek po 30 czerwca a uzyskał stopień awansu do 31 sierpnia.

Urlop bezpłatny po wypłacie wynagrodzenia

Pytanie: Po otrzymaniu wynagrodzenia z góry za dany miesiąc nauczycielka złożyła wniosek o urlop bezpłatny rozpoczynający się w trakcie miesiąca. Urlop został udzielony. Jak teraz odzyskać nadpłacone wynagrodzenie?

Wynagrodzenie z umowy zlecenia w okresie zawieszenia zajęć

Pytanie: W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w okresie zawieszenia zajęć?

Wypłata z dołu wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo na czas nieobecności innego nauczyciela. Czasu trwania nieobecności nie można przewidzieć, ponieważ wynika z niezdolności do pracy w wyniku wypadku. Czy w takiej sytuacji można nauczycielowi wypłacać wynagrodzenie na koniec miesiąca na podstawie wykonanej pracy a nie „z góry”?

Minimalne wynagrodzenie za pracę przy kilku umowach o pracę w tej samej placówce

Pytanie: Nauczyciel jest dodatkowo zatrudniony na podstawie odrębnej umowy na stanowisku niepedagogicznym. Jako nauczyciel osiąga wyższe wynagrodzenie niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy w takiej sytuacji w ramach drugiej, równoległej umowy na stanowisku niepedagogicznym także muszę zapewnić minimalne wynagrodzenie? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel