Prawo do odprawy dla nauczyciela zwolnionego w wyniku podwójnego zatrudnienia

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 10 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w jednej szkole (macierzystej) na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, natomiast w drugiej na 1/2 etatu na czas nieokreślony. Czy jeżeli dyrektor szkoły macierzystej nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie i zwolni nauczyciela, to w związku z tym należy mu wypłacić odprawę?
Odpowiedź: Nie, Jeżeli dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie w gimnazjum, to rozwiązanie stosunku pracy nie uprawni nauczyciela do odprawy, gdyż nie wynika ze zmian związanych z wygaszaniem gimnazjum.

Odprawa dla zwolnionych w wyniku wdrażania reformy

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy w samorządowym gimnazjum w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi wygaszenie kształcenia w gimnazjum  – przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nauczycielom tym przysługuje odprawa w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat (art. 225 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Nowa podstawa rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego warunku, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Regulacja ta stanowi odrębną podstawę rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym nie przewidziano jednak prawa do odprawy.

Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę następuje w skutek niewyrażenia zgody na kontynuowanie zatrudnienia, to nie jest to podstawą do wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel