Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Podstawa odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela wypłacanej z opóźnieniem

Pytanie: 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel został zwolniony na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, lecz nie wypłacono mu odprawy. Zaległa odprawa zostanie wypłacona w styczniu 2021 r. Czy należy ją wypłacić według stawki wynagrodzenia z dnia ustania zatrudnienia czy z dnia wypłaty odprawy?

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego

Nauczyciele zatrudnieni w celu realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczyciel wspomagający, terapeuta SI etc.) mogą pracować tak długo, jak długo dany uczeń jest uczniem danej szkoły. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły, odpada potrzeba zatrudniania danego specjalisty i w związku z tym nauczyciel otrzymuje wypowiedzenie. Czy wiąże się to z prawem do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy?

Odprawa emerytalna pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: W jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów przysługuje odprawa emerytalna osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy Prawo oświatowe?

b2f4f8dbefdfd27308151350980a3dd004347120-xlarge(1)

Odprawy dla nauczycieli 2020 – czy ograniczone z powodu COVID-19

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach samorządowych mogą na koniec sierpnia uzyskać prawo do odprawy w łącznej wysokości odpowiadającej 9-miesięcznemu wynagrodzeniu. Sprawdź, czy przepisy szczególne obowiązujące w okresie epidemii koronawirusa ograniczą wysokość należnych świadczeń.

Składniki wliczane do odprawy emerytalnej nauczyciela

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do odprawy emerytalnej dla nauczyciela?

Brak zgody na cofnięcie wypowiedzenia a prawo do odprawy

Pytanie: W maju wręczyłam nauczycielowi wypowiedzenie z przyczyn organizacyjnych. W związku z pojawieniem się dodatkowych godzin wręczyłam odwołaniem wypowiedzenia, jednakże nauczyciel nie zgodził się na dalszą pracę.  Czy w związku z odmową cofnięcia wypowiedzenia nauczyciel zachowuje prawo do odprawy z tytułu ustania zatrudnienia?

Ponowne zatrudnienie pracownika a prawo do odprawy emerytalnej

Pytanie: Pracownica rozwiązała umowę w związku z przejściem na emeryturę a kilka dni później została ponownie zatrudniona w tej samej szkole. Czy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Wysokość odprawy pośmiertnej po przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony od 1 września 1996 r. w szkole X, następnie przeniesiony z dniem 1 września 2007 r. do szkoły Y a z dniem 1 września 2016 r. został przeniesiony do szkoły Z. Czy ustalając wysokość odprawy pośmiertnej dla rodziny tego nauczyciela należy wziąć pod uwagę cały powyższy okres zatrudnienia począwszy od 1996 r., czy tylko okres zatrudnienia w naszej placówce (Z)?

Żądanie wypłaty odprawy emerytalnej po 13 latach od dnia rozwiązania umowy

Pytanie: Nauczyciel 29 grudnia 2006 r. rozwiązał swój stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Następnie ponownie został zatrudniony w tej samej placówce. Odprawa emerytalna nie została wypłacona. Obecnie (po 13 latach) nauczyciel wystąpił z prośbą o wypłatę tej odprawy. Czy odprawa przysługuje?

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge(1)

Odprawy nauczycieli i innych pracowników zwolnionych z pracy

Pracownicy, w tym nauczyciele, zwolnieni z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy mogą z tego tytułu nabyć prawo do odprawy. O tym, czy odprawę otrzymają zdecyduje m.in. podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy oraz liczba zatrudnionych w szkole pracowników. Sprawdź, czy i w jakiej wysokości wypłacić odprawę zwalnianym pracownikom oraz poznaj odpowiedź na 5. najczęściej zadawanych pytań dotyczących odpraw w placówkach oświatowych.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel