Wysokość odprawy w przypadku wielokrotnego ograniczenia zatrudnienia w gimnazjum

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 15 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel gimnazjum zatrudniony na podstawie mianowania już w dotychczasowym roku szkolnym miał ograniczone zatrudnienie do wymiaru 14/18. W maju 2017 r. nauczyciel ponownie otrzymał propozycję ograniczenia zatrudnienia tym razem do wymiaru 8/18. Zaś w przyszłym roku szkolnym otrzyma zapewne informację o przeniesieniu w stan nieczynny. Czy w razie braku zgody na przeniesienie w stan nieczynny i otrzymania wypowiedzenia należy mu wypłacić odprawę z pełnego wymiaru zajęć czy też 14/18?
Odpowiedź: W przypadku kolejno następującego po sobie wielokrotnego ograniczenia zatrudnienia odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy zostanie obliczona w oparciu o wynagrodzenie z pełnego wymiaru zajęć nauczyciela.

Bierzemy pod uwagę wynagrodzenie sprzed ograniczenia zatrudnienia

Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie na podstawie art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia (art. 225 ust. 11 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Analogiczna regulacja obowiązuje w innych szkołach, a przed wejściem w życie przepisów przejściowych dotyczyła również gimnazjów.

Nauczycielowi gimnazjum, który pozostawał w stanie ograniczenia zatrudnienia, a z którym w ostateczności rozwiązano stosunek pracy wskutek wypowiedzenia, przysługuje odprawa obliczana w oparciu o wynagrodzenie sprzed ograniczenia zatrudnienia.

Ciąg ograniczeń zatrudnienia

Warto zaznaczyć, że ustawodawca nie używa sformułowania "ostatniego ograniczenia zatrudnienia". Oznacza to, że w przypadku więcej niż jednego kolejno następującego po sobie ograniczenia zatrudnienia nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy, należy wypłacić odprawę obliczoną w oparciu o wymiar zajęć sprzed pierwszego ograniczenia zatrudnienia, a więc z pełnego wymiaru zajęć.

Odprawa przysługuje z tytułu rozwiązania stosunku pracy w danej szkole. Podjęcie zatrudnienia w innej szkole, nawet prowadzonej przez ten sam organ, nie obliguje nauczyciela do zwrotu otrzymanej odprawy - nawet, gdyby zatrudnienie zostało podjęte bezpośrednio po ustaniu poprzedniego.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel