Odwołanie wicedyrektorów w przypadku włączenia gimnazjum do zespołu szkolno - przedszkolnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 14 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Od 1 września 2017 r. do zespołu szkolno - przedszkolnego zostanie włączone gimnazjum. Do tej pory w zespole było 2 wicedyrektorów - jeden zajmował się sprawami przedszkola a drugi sprawami szkoły podstawowej. Od nowego roku szkolnego w zespole byłoby 3 wicedyrektorów, bo dotychczasowy dyrektor gimnazjum włączanego do zespołu stanie się wicedyrektorem. Czy w tym przypadku dyrektor zespołu odwołuje 2 dotychczasowych wicedyrektorów?
Odpowiedź: Tak. W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej tworzącej zespół wraz z przedszkolem należy odwołać obydwu wicedyrektorów zespołu z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Zespoły szkolno – przedszkolne mogą również podlegać transformacji

Szkoły wchodzące w skład zespołów publicznych szkół innych niż zespoły dwuczłonowe składające się z wyłącznie gimnazjum i szkoły innego typu, podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dotyczącymi danego typu szkoły (art. 198 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Oznacza to, że w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolno - przedszkolnego, do gimnazjum, jak również szkoły podstawowej stosujemy przepisy ww. ustawy.

Regulacje dotyczące transformacji dwuczłonowych zespołów szkół, w skład których wchodzą gimnazja, stosuje się odpowiednio do innych zespołów np. szkolno – przedszkolnych.

Niestety przytoczona regulacja wywołuje poważne wątpliwości w kwestii dalszego pełnienia funkcji kierowniczej. Zgodnie z odpowiednio stosowanym art. 238 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem jego włączenia do szkoły podstawowej powinien stać się wicedyrektorem zespołu szkół. Jednocześnie wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej (art. 238 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Wicedyrektor dla całego zespołu

Warto zauważyć, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują "przypisania" stanowiska wicedyrektora zespołu szkół do jednej ze szkół wchodzących w skład zespołu. Aby zatem prawidłowo zastosować art. 238 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, dyrektor zespołu powinien odwołać ze stanowiska obydwu dotychczasowych wicedyrektorów. Wicedyrektor powinien zostać także odwołany we włączanym gimnazjum, o ile tam funkcjonowało takie stanowisko. Natomiast dyrektor gimnazjum stanie się nowym wicedyrektorem zespołu.

Specjalny tryb odwołania

Odwołanie wicedyrektorów powinno nastąpić w trybie natychmiastowym z dniem 31 sierpnia 2017 r. Samo odwołanie odbywa się w specjalnym trybie, niewymagającym uzyskania opinii rady pedagogicznej, rady placówki czy organu prowadzącego ani też kuratora oświaty. Natomiast ponowne powołanie wicedyrektorów nastąpi na zasadach ogólnych i w związku z tym będzie konieczna opinia rady placówki (jeżeli istnieje), rady pedagogicznej i organu prowadzącego (art. 65 ust. 1 Prawa oświatowego).

Należy zaznaczyć, że omówione zagadnienie wywołuje kontrowersje interpretacyjne. Nie można wykluczyć, że w razie odwołania się przez wicedyrektora do sądu pracy sąd przyjmie odmienne stanowisko, uznając, że nie istniały podstawy do odwołania ze stanowiska kierowniczego.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel