Rada rodziców, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Data publikacji: 6 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Zespół szkół składający się z gimnazjum i szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. funkcjonuje jako szkoła podstawowa – gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Czy powinna funkcjonować jedna rada rodziców, jeden samorząd uczniowski? Czy też dla oddziałów gimnazjalnych osobna rada rodziców i osobny samorząd? Czy rady pedagogiczne powinny być wspólne z gimnazjum czy osobno?
Odpowiedź: W szkole po włączeniu gimnazjum będzie funkcjonować jedna rada pedagogiczna, a także jedna rada rodziców i jeden samorząd uczniowski.

Nauczyciele gimnazjum stają się nauczycielami podstawówki

Zmienia się z mocy prawa status nauczycieli gimnazjum, bowiem w świetle art. 236 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. Zatem w ośmioletniej szkole podstawowej, w której będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne, będą tylko nauczyciele szkoły podstawowej, więc rada pedagogiczna będzie jedna.

Jedna rada rodziców i samorząd uczniowski

W ośmioletniej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi powinna być również jedna rada rodziców i jeden samorząd uczniowski, bowiem mamy do czynienia z jedną szkołą, w której funkcjonują różne oddziały. Przepisy nie przewidują kilku rad rodziców, kilku samorządów uczniowskich w jednej szkole. Pojęcie odrębnych rad rodziców występuje tylko w przepisach dotyczących sytuacji, gdy szkoły różnego typu są łączone w zespół.

Połączenie szkół w zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej (art. 91 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Ponadto:

  • w szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów (to organ obligatoryjny w szkołach, z wyjątkiem szkół wskazanych przez ministra edukacji, w których nie tworzy się rad rodziców),
  • w skład rady rodziców w szkole wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
  • statuty szkół podstawowych, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.
Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel