Sprawdź, czy można przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektora

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: W arkuszu organizacji szkoły, który został zatwierdzony przez organ prowadzący, ujęto stanowisko wicedyrektora. Czy dyrektor powinien jeszcze dodatkowo zwrócić się z odrębnym pismem do organu prowadzącego w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska wicedyrektora?
Odpowiedź: Nie. Co do zasady przepisy nie przewidują możliwości przedłużania powierzenia stanowiska kierowniczego wicedyrektora. Jedynie w przypadku niektórych szkół podlegających przekształceniom związanym z reformą oświaty wprowadzono taką możliwość. W takiej sytuacji przedłużenie powierzenia stanowiska wicedyrektora nie wymaga opinii organu prowadzącego.

Wicedyrektor powoływany bez możliwości przedłużenia kadencji …

Art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe mówi o powierzeniu i odwołaniu ze stanowiska kierowniczego przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Opinia wymienionych organów jest niewiążąca. Opinia, o której mowa, dotyczy imiennie określonej kandydatury na stanowisko kierownicze, które zostało już utworzone. Nie należy jej jednak mylić z wymaganą koniecznością uzyskania zgody organu prowadzącego na utworzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. Skoro w arkuszu zostało zatwierdzone stanowisko wicedyrektora, to teraz należy wystąpić do organu o opinię w sprawie imiennej kandydatury.

Przepisy nie przewidują konstrukcji przedłużania powierzenia stanowiska wicedyrektora. Jeżeli stanowisko to zostało powierzone raz, to trwa do czasu na jaki zostało powierzone (jeżeli było na czas określony) lub do momentu odwołania (jeżeli było na czas nieokreślony).

… z wyjątkiem szkół podlegających transformacjom

Jedynie przepisy wprowadzające reformę oświaty dopuszczają możliwość przedłużania powierzenia stanowiska wicedyrektora w określonych sytuacjach (art. 238 ust.3, art. 241 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). W tych przypadkach nie ma potrzeby występować o opinię do jakiegokolwiek podmiotu.

Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel