Będą nowe przepisy bhp dla szkół

Data publikacji: 31 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Będą nowe przepisy bhp dla szkół

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przewiduje ono m.in. zapewnienie uczniom szafek na podręczniki, a także przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Nowe regulacje i zmiany w dotychczasowych przepisach – główne założenia

Projektowane rozporządzenie przewiduje kilka nowych założeń, w tym m.in.:

 • Obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6. godzinie zajęć w danym dniu.
 • Wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów.
 • Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami – wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły.
 • Informowanie kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.

Główne zmiany w dotychczasowych przepisach to:

 • Określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
 • Rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Zmieniono przepis dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły – w czasie zimowych warunków atmosferycznych szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie tylko piasku.
 • Uszczegółowiono przepis dotyczący zapewnienia w szkole dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia – w przypadku braku sieci wodociągowej, nadal obowiązkiem szkoły będzie zapewnienie innego źródła wody zdatnej do picia.
 • Uszczegółowiono warunki dotyczące zabezpieczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią czy nasłonecznieniem.
 • Uszczegółowiono przepisy dotyczące możliwości zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów.
 • Określono termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego – sporządza się go w ciągu 21 dni, a doręcza niezwłocznie.
 • Poszerzono zakres obowiązywania zasad zachowania bezpieczeństwa w przypadku korzystania z obszarów wodnych w ramach zajęć – będą one obowiązywać nie tylko w stosunku do wycieczek, ale także zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz imprez organizowanych przez szkołę.
 • Doprecyzowano katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek – nie wolno korzystać z obiektów pływających, np. łodzi, kajaków, rowerów wodnych, podczas silnych wiatrów.
 • Wskazano warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (projekt z 18 lipca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel