Będą nowe wytyczne dotyczące doradztwa zawodowego

Data publikacji: 4 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
Będą nowe wytyczne dotyczące doradztwa zawodowego

Doradztwo zawodowe będzie zaczynało się już w przedszkolu i kontynuowane na kolejnych etapach edukacyjnych – tak przewiduje projekt rozporządzenia w tej sprawie. Nowości jest jednak więcej, w tym m.in. opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Formy doradztwa zawodowego od 1 września 2018

W projektowanym rozporządzeniu zdefiniowano, na czym polega doradztwo zawodowe oraz wskazano formy, w jakich może być ono realizowane na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

  • preorientację zawodową,
  • orientację zawodową,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe,
  • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach),
  • zajęcia z wychowawcą,
  • działania określone w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, w tym np. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznawcze u pracodawców, lub w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe mające na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach.

Doradztwo już w przedszkolu…

Dzięki preorientacji zawodowej realizowanej w przedszkolu dziecko nauczy się m.in. określać, co lubi robić, opowiadać o sobie i o tym kim chciałoby zostać, odgrywa także różne role w trakcie zabawy, dowiaduje się, czym są zainteresowania zawodowe. W trakcie zajęć w przedszkolu pozna nazwy zawodów wykonywanych przez osoby z jego najbliższego otoczenia oraz nazwy przedmiotów i narzędzi wykorzystywanych w trakcie pracy.

… oraz w pierwszych klasach szkoły podstawowej

Konieczność realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkoły podstawowej wynika z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określonej w rozporządzeniu MEN z 14 lutego 2017 r. W trakcie realizacji orientacji zawodowej uczeń zdobędzie wiedzę o kolejnych zawodach, nauczy się rozpoznawać i określać własne zainteresowania oraz opowiadać o nich innym.

Kto poprowadzi zajęcia

Zajęcia i działania związane z doradztwem zawodnym poprowadzą:

1) w przedszkolu – nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy lub psycholodzy,

2)  w klasach I-VI szkoły podstawowej – nauczyciele, w tym nauczyciele wychowawcy, doradcy zawodowi, pedagodzy lub psycholodzy,

3)  w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum – doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego określone w rozporządzaniu MEN z 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) oraz nauczyciele, w tym nauczyciele wychowawcy, pedagodzy lub psycholodzy,

4) w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej oraz w szkołach dla dorosłych – nauczyciele, w tym nauczyciele wychowawcy, doradcy zawodowi, pedagodzy lub psycholodzy.

Do końca roku szkolnego 2021/2022 w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

NOWOŚĆ! Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

W projektowanym rozporządzaniu sprecyzowano, jakie elementy powinien zawierać wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej „WSDZ”, który jest elementem procesu wychowawczego szkoły i stanowi część statutu szkoły. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że WSDZ określa ogólne cele i działania związane realizacją doradztwa zawodowego oraz partnerów tych działań. Dodatkowo, na podstawie WSDZ będzie opracowywany szczegółowy program realizacji WSDZ na dany rok szkolny, którego zawartość określa § 7 ust. 2 projektowanego rozporządzenia.

Konieczność opracowywania programu realizacji WSDZ na dany rok szkolny ma umożliwić jego coroczną aktualizację w celu uwzględnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły oraz realizatorów zaplanowanych działań, zarówno tych pracujących w danej szkole, jak i w instytucjach czy placówkach we współpracy, z którymi realizowane będą działania z zakresu doradztwa zawodowego.

Zadania doradców zawodowych – przeniesione do nowego rozporządzenia

Część zadań doradcy zawodowego określona w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 projektowanego rozporządzenia była dotychczas ujęta w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z założeniem projektowane rozporządzenie określa możliwe formy realizacji doradztwa zawodowego, zadania doradcy zawodowego bezpośrednio związane z realizacją tych form zostały przeniesione do projektowanego rozporządzenia. Natomiast zadania związane z realizacją doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu pozostały w rozporządzaniu MEN 9 sierpnia 2017 r. Działania w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone zgodnie z rozporządzeniem MEN z 9 sierpnia 2017 r., zasadniczo pozostają bez zmian, i będą nadal prowadzone tak jak dotychczas.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2018 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego (projekt z 24 maja 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler
Słowa kluczowe:
doradztwo zawodowe

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel