Jest już projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego!

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 14 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Jest już projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego!

MEN opublikował długo oczekiwany projekt nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Sprawdźmy, jakie zmiany szykuje nam ustawodawca od 1 września 2017 r.

Lista zmian w projekcie

Formy nadzoru pedagogicznego

Dodano nową formę nadzoru przysługującą wizytatorom kuratoriów oświaty, a mianowicie monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Dotychczas takie monitorowanie również było stosowane, ale nie jako forma nadzoru pedagogicznego.

Zakres monitorowania, o którym mowa powyżej będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego publikowanym przez kuratora oświaty.

Zmiana terminu w zakresie przekazywania wyników i wniosków ze sprawowanego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego. Kurator będzie przedstawiał MEN wyniki i wnioski obejmujące poprzedni rok szkolny w terminie do 15 października.

Ewaluacja działalności szkół i placówek

Badanie realizacji ciążących na szkołach wymagań z art. 44 ust. 3 Prawa oświatowego będzie następowało w drodze ewaluacji zewnętrznej. Będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę.

Ewaluacja zewnętrzna będzie miała na celu jedynie badanie realizacji wspomnianych wymagań, a nie ocenę ich wykonania.

Wspomaganie pracy szkół i placówek

Nowy zakres wspomagania:

  • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kontrolującego analiz wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli
  • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów,
  • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek

Ewaluacja wewnętrzna i inne obowiązki dyrektora

W planie nadzoru pedagogicznego opracowywanym przez dyrektora trzeba będzie dodatkowo uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego

Wspomaganie pracy nauczycieli ma odbywać się również poprzez organizowanie szkoleń i narad.

Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego

Określenie zakresu danych dostępnych na platformie:

  • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),
  • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),
  • raporty z ewaluacji zewnętrznych,
  • protokoły z kontroli planowych,
  • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,
  • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.

Nowe rozporządzenie, tak jak dotychczas, będzie stosowane wobec szkół i placówek niepublicznych, z wyłączeniem regulacji dotyczących obowiązków dyrektora w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (projekt z 26 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel