Już w czerwcu zmiany w nadzorze pedagogicznym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 maja 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Jasne przepisy kogo należy poinformować o wnioskach i wynikach ewaluacji, obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły, możliwość wglądu do raportu z ewaluacji przez radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły - m.in. takie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów o nadzorze pedagogicznym, która wchodzi w życie już 14 czerwca 2013 r.

Jasne przepisy kogo należy poinformować o wnioskach i wynikach ewaluacji, obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły, możliwość wglądu do raportu z ewaluacji przez radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły - m.in. takie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów o nadzorze pedagogicznym, która wchodzi w życie już 14 czerwca 2013 r.

Wyniki i wnioski ewaluacji przedstawiane na zebraniu pracowników szkoły

Dotychczasowe przepisy o nadzorze pedagogicznym nie wskazywały komu należy przedstawić wyniki i wnioski z ewaluacji w szkołach, w których nie działa rada pedagogiczna. Już od 14 czerwca 2013 r., w przypadku szkoły, w której nie tworzy się rady pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki i wnioski z tej ewaluacji przedstawiane będą na zebraniu dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły lub placówki (§1 pkt 3 i pkt 5 rozporządzenia MEN z 10 maja 2013 r.)

Analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone w przypadku ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor szkoły w terminie do:

 • 31 sierpnia przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • 15 września opracowuje i przedstawia plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny
na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki (§1 pkt 14 i 15 ww. rozporządzenia).
Czas trwania czynności ewaluacji zewnętrznej - wydłużony do 3 tygodni

Rozporządzenie o nadzorze zmieniło się także w tym zakresie, że czynności związane z ewaluacją zewnętrzną przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni, a gdy ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie będzie możliwe dochowanie tego terminu - 5 dni roboczych w ciągu kolejnych trzech tygodni. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że okres dwutygodniowy bywa niekiedy zbyt krótki do przeprowadzenia wszystkich czynności, w szczególności, że przeprowadzenie w szkole czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły (§1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 10 maja 2013 r.)

Obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły

Dodano przepis, który określa działania podejmowane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole, wskazując w nim czynności, których wykonanie jest niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu ewaluacji. Czynności te to:

 • uzgodnienie z dyrektorem szkoły przebiegu ewaluacji i podejmowanych w jej ramach czynności;
 • uzyskanie od dyrektora informacji o pracy szkoły;
 • dokumentowanie czynności ewaluacji
  (§1 pkt 4 ww. rozporządzenia).
Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia tej ewaluacji w szkole lub placówce.
Krótszy termin sporządzenia protokołu kontroli planowej

Protokół kontroli będzie sporządzany w terminie:

 • 3 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli planowej;   
 • 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli doraźnej.
Protokół będzie dodatkowo zawierał zalecenia wraz z terminami ich realizacji (§1 pkt 7 ww. rozporządzenia).
Rada rodziców, samorząd uczniowski i rada szkoły mogą zapoznać się z raportem

Raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej:

1) całościowej - sporządza się w terminie 25 dni roboczych,

2) problemowej - sporządza się w terminie 20 dni roboczych

- liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.

Raport przekazuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub kurator oświaty (w przypadku powołania wspólnego zespołu do przeprowadzenia ewaluacji) dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w ciągu 7 dni roboczych. Dniem zakończenia ewaluacji jest dzień przekazania raportu (§1 pkt 5 ww. rozporządzenia).

O zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem dyrektor szkoły informuje, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie będzie musiał upowszechniać dobrych praktyk

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma wspomagać szkoły i placówki w szczególności przez:

 • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;
 • promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

W nowym brzmieniu rozporządzenia zrezygnowano z obowiązku:

 • upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;
 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek
  (§1 pkt 9 ww. rozporządzenia).
Nowe pojęcie - „monitorowanie”

Wizytatorzy i starsi wizytatorzy przeprowadzający w szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra oświaty w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa (§1 pkt 10 ww. rozporządzenia).

Przez monitorowanie należy rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (§1 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia).
Plan nadzoru kuratora z uwzględnieniem wniosków z poprzedniego roku

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

Plan nadzoru zawiera:

 • liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;.
 • liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek
  (§1 pkt 11 ww. rozporządzenia).
Termin przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej może zostać przesunięty nawet o 14 dni

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji. W obecnym stanie prawnym, sytuacja niepozwalająca na rozpoczęcie ewaluacji w terminie określonym w zawiadomieniu, np. z powodu choroby pracownika wyznaczonego do jej przeprowadzania, zmuszała organ nadzoru pedagogicznego do odwołania zaplanowanej ewaluacji i wyznaczenia nowego terminu. W nowym brzmieniu przepisów o nadzorze pedagogicznym, w takiej sytuacji organ nadzoru będzie mógł rozpocząć ewaluację zewnętrzną w ciągu 14 dni od planowanego terminu przeprowadzenia ewaluacji, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę o zmianie terminu rozpoczęcia ewaluacji zewnętrznej (§1 pkt 11 ww. rozporządzenia).

Wnioski i wyniki kontroli kuratora do 15 czerwca

Do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi edukacji narodowej wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego (§1 pkt 12 ww. rozporządzenia).

W roku szkolnym 2012/2013 kurator oświaty opracuje i przedstawi ministrowi w ww. terminie wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r.
1 września 2013 r. wejdą w życie pozostałe przepisy zmienionego rozporządzenia o nadzorze, których omówienie znajdziecie Państwo na Portalu Oświatowym w artykule "Od 1 września 2013 r. nadzór pedagogiczny bez podziału na obszary".
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 560).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel