Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Już w czerwcu zmiany w nadzorze pedagogicznym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 22 maja 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Jasne przepisy kogo należy poinformować o wnioskach i wynikach ewaluacji, obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły, możliwość wglądu do raportu z ewaluacji przez radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły - m.in. takie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów o nadzorze pedagogicznym, która wchodzi w życie już 14 czerwca 2013 r.

Wyniki i wnioski ewaluacji przedstawiane na zebraniu pracowników szkoły

Dotychczasowe przepisy o nadzorze pedagogicznym nie wskazywały komu należy przedstawić wyniki i wnioski z ewaluacji w szkołach, w których nie działa rada pedagogiczna. Już od 14 czerwca 2013 r., w przypadku szkoły, w której nie tworzy się rady pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki i wnioski z tej ewaluacji przedstawiane będą na zebraniu dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły lub placówki (§1 pkt 3 i pkt 5 rozporządzenia MEN z 10 maja 2013 r.)

Analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone w przypadku ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor szkoły w terminie do:

 • 31 sierpnia przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • 15 września opracowuje i przedstawia plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny
na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki (§1 pkt 14 i 15 ww. rozporządzenia).
Czas trwania czynności ewaluacji zewnętrznej - wydłużony do 3 tygodni

Rozporządzenie o nadzorze zmieniło się także w tym zakresie, że czynności związane z ewaluacją zewnętrzną przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni, a gdy ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki nie będzie możliwe dochowanie tego terminu - 5 dni roboczych w ciągu kolejnych trzech tygodni. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że okres dwutygodniowy bywa niekiedy zbyt krótki do przeprowadzenia wszystkich czynności, w szczególności, że przeprowadzenie w szkole czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły (§1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 10 maja 2013 r.)

Obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły

Dodano przepis, który określa działania podejmowane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole, wskazując w nim czynności, których wykonanie jest niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu ewaluacji. Czynności te to:

 • uzgodnienie z dyrektorem szkoły przebiegu ewaluacji i podejmowanych w jej ramach czynności;
 • uzyskanie od dyrektora informacji o pracy szkoły;
 • dokumentowanie czynności ewaluacji
  (§1 pkt 4 ww. rozporządzenia).
Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia tej ewaluacji w szkole lub placówce.
Krótszy termin sporządzenia protokołu kontroli planowej

Protokół kontroli będzie sporządzany w terminie:

 • 3 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli planowej;   
 • 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli doraźnej.
Protokół będzie dodatkowo zawierał zalecenia wraz z terminami ich realizacji (§1 pkt 7 ww. rozporządzenia).
Rada rodziców, samorząd uczniowski i rada szkoły mogą zapoznać się z raportem

Raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej:

1) całościowej - sporządza się w terminie 25 dni roboczych,

2) problemowej - sporządza się w terminie 20 dni roboczych

- liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.

Raport przekazuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub kurator oświaty (w przypadku powołania wspólnego zespołu do przeprowadzenia ewaluacji) dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w ciągu 7 dni roboczych. Dniem zakończenia ewaluacji jest dzień przekazania raportu (§1 pkt 5 ww. rozporządzenia).

O zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem dyrektor szkoły informuje, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie będzie musiał upowszechniać dobrych praktyk

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma wspomagać szkoły i placówki w szczególności przez:

 • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli;
 • promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

W nowym brzmieniu rozporządzenia zrezygnowano z obowiązku:

 • upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;
 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek
  (§1 pkt 9 ww. rozporządzenia).
Nowe pojęcie - „monitorowanie”

Wizytatorzy i starsi wizytatorzy przeprowadzający w szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra oświaty w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa (§1 pkt 10 ww. rozporządzenia).

Przez monitorowanie należy rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (§1 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia).
Plan nadzoru kuratora z uwzględnieniem wniosków z poprzedniego roku

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

Plan nadzoru zawiera:

 • liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;.
 • liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek
  (§1 pkt 11 ww. rozporządzenia).
Termin przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej może zostać przesunięty nawet o 14 dni

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji. W obecnym stanie prawnym, sytuacja niepozwalająca na rozpoczęcie ewaluacji w terminie określonym w zawiadomieniu, np. z powodu choroby pracownika wyznaczonego do jej przeprowadzania, zmuszała organ nadzoru pedagogicznego do odwołania zaplanowanej ewaluacji i wyznaczenia nowego terminu. W nowym brzmieniu przepisów o nadzorze pedagogicznym, w takiej sytuacji organ nadzoru będzie mógł rozpocząć ewaluację zewnętrzną w ciągu 14 dni od planowanego terminu przeprowadzenia ewaluacji, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę o zmianie terminu rozpoczęcia ewaluacji zewnętrznej (§1 pkt 11 ww. rozporządzenia).

Wnioski i wyniki kontroli kuratora do 15 czerwca

Do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi edukacji narodowej wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego (§1 pkt 12 ww. rozporządzenia).

W roku szkolnym 2012/2013 kurator oświaty opracuje i przedstawi ministrowi w ww. terminie wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r.
1 września 2013 r. wejdą w życie pozostałe przepisy zmienionego rozporządzenia o nadzorze, których omówienie znajdziecie Państwo na Portalu Oświatowym w artykule "Od 1 września 2013 r. nadzór pedagogiczny bez podziału na obszary".
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 560).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel