Od 1 września 2013 r. nadzór pedagogiczny bez podziału na obszary

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny w szkołach stanie się bardziej elastyczny - ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Sprawdź, jak będzie wyglądał nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r.

Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny w szkołach stanie się bardziej elastyczny - ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Sprawdź, jak będzie wyglądał nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r.

Rezygnacja z grupowania wymagań w obszary

Nowe przepisy rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym odchodzą od ewaluacji problemowych prowadzonych tylko z jednego obszaru. Zrezygnowano bowiem z grupowania wymagań w zakresie ewaluacji na obszary, co pozwoli na prowadzenie ewaluacji problemowych w odniesieniu do wymagań pogrupowanych w sposób umożliwiający badanie określonych zagadnień. Dzięki temu będzie można poznać bardziej precyzyjny obraz szkoły w zakresie, który jest przedmiotem ewaluacji (załącznik do rozporządzenia MEN z 10 maja 2013 r.).

Ewaluacja całościowa w ciągu 3 lat od ustalenia poziomu E dla najważniejszych wymagań

Rezygnacja z grupowania wymagań obszarami spowodowała, że wprowadzono szczegółowe przepisy wskazujące - w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzaju placówek - wymagania, w przypadku których ustalenie poziomu E skutkuje:

  • poleceniem dyrektorowi szkoły publicznej opracowania programu i harmonogramu poprawny efektywności kształcenia lub wychowania,
  • wydaniem szkole niepublicznej polecenia, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 UoSO i wyznaczeniem terminu jego realizacji
    (§1 pkt 6 ww. rozporządzenia).

Organ wyda powyższe polecenia w przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z poniższych wymagań:

Typ szkoły/placówki

Wymaganie

Przedszkola

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Dzieci są aktywne

Respektowane są normy społeczne

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Uczniowie są aktywni

Respektowane są normy społeczne

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Placówki oświatowo - wychowawcze i placówki artystyczne

Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Respektowane są normy społeczne

Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne

Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

Specjalne ośrodki wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

Respektowane są normy społeczne

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do jej funkcji

Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Wychowankowie są aktywni

Respektowane są normy społeczne

Ustalenie poziomu E dla pozostałych wymagań będzie skutkowało koniecznością wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.
W powyższych przypadkach organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki raportu z ewaluacji zewnętrznej przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.
Ewaluacja wewnętrzna - to, co jest ważne w danej szkole

Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują, że ewaluacja wewnętrzna prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności w znacznym stopniu służy rozwojowi szkoły, dlatego nowe brzmienie rozporządzenia o nadzorze wskazuje, że ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności (§1 pkt 13 ww. rozporządzenia).

Już 14 czerwca 2013 r. wchodzi w życie pierwsza część zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Więcej w artykule "Już w czerwcu zmiany w nadzorze pedagogicznym".
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 560).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel