Od 1 września 2013 r. nadzór pedagogiczny bez podziału na obszary

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 28 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Od roku szkolnego 2013/2014 nadzór pedagogiczny w szkołach stanie się bardziej elastyczny - ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Sprawdź, jak będzie wyglądał nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r.

Rezygnacja z grupowania wymagań w obszary

Nowe przepisy rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym odchodzą od ewaluacji problemowych prowadzonych tylko z jednego obszaru. Zrezygnowano bowiem z grupowania wymagań w zakresie ewaluacji na obszary, co pozwoli na prowadzenie ewaluacji problemowych w odniesieniu do wymagań pogrupowanych w sposób umożliwiający badanie określonych zagadnień. Dzięki temu będzie można poznać bardziej precyzyjny obraz szkoły w zakresie, który jest przedmiotem ewaluacji (załącznik do rozporządzenia MEN z 10 maja 2013 r.).

Ewaluacja całościowa w ciągu 3 lat od ustalenia poziomu E dla najważniejszych wymagań

Rezygnacja z grupowania wymagań obszarami spowodowała, że wprowadzono szczegółowe przepisy wskazujące - w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzaju placówek - wymagania, w przypadku których ustalenie poziomu E skutkuje:

  • poleceniem dyrektorowi szkoły publicznej opracowania programu i harmonogramu poprawny efektywności kształcenia lub wychowania,
  • wydaniem szkole niepublicznej polecenia, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 UoSO i wyznaczeniem terminu jego realizacji
    (§1 pkt 6 ww. rozporządzenia).

Organ wyda powyższe polecenia w przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z poniższych wymagań:

Typ szkoły/placówki

Wymaganie

Przedszkola

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Dzieci są aktywne

Respektowane są normy społeczne

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Uczniowie są aktywni

Respektowane są normy społeczne

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Placówki oświatowo - wychowawcze i placówki artystyczne

Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Respektowane są normy społeczne

Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne

Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

Specjalne ośrodki wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

Respektowane są normy społeczne

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do jej funkcji

Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Wychowankowie są aktywni

Respektowane są normy społeczne

Ustalenie poziomu E dla pozostałych wymagań będzie skutkowało koniecznością wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.
W powyższych przypadkach organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki raportu z ewaluacji zewnętrznej przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.
Ewaluacja wewnętrzna - to, co jest ważne w danej szkole

Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują, że ewaluacja wewnętrzna prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności w znacznym stopniu służy rozwojowi szkoły, dlatego nowe brzmienie rozporządzenia o nadzorze wskazuje, że ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności (§1 pkt 13 ww. rozporządzenia).

Już 14 czerwca 2013 r. wchodzi w życie pierwsza część zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Więcej w artykule "Już w czerwcu zmiany w nadzorze pedagogicznym".
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 560).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel