Kryteria oceny pracy nauczycieli – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 27 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Kryteria oceny pracy nauczycieli – projekt rozporządzenia

Od 1 września 2018 r. ustalenie oceny pracy nauczyciela będzie opierało się na procentowym spełnianiu określonych w nowym rozporządzeniu kryteriów. Sprawdź, jakie zasady oceniania nauczycieli proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczegółowe kryteria oceny pracy – im wyższy stopień awansu tym ich więcej

W projekcie rozporządzenia określono kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Przewiduje się:

  • 8 kryteriów dla nauczyciela stażysty;
  • 13 kryteriów dla nauczyciela kontraktowego;
  • 18 kryteriów dla nauczyciela mianowanego
  • 21 kryteriów dla nauczyciela dyplomowanego oraz 2 spośród 4 do wyboru.

Dodatkowym kryterium dla wszystkich nauczycieli, którzy zakończyli staż ma być stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

Stopień spełniania kryteriów ustalany procentowo

Ustalanie oceny pracy nauczyciela ma polegać na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy,  które nauczyciel musi spełnić na danym stopniu awansu zawodowego, przy pomocy wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie ustalonym przez dyrektora placówki na podstawie art. 6a ust 14 Karty Nauczyciela.   

O negatywnej opinii Rzecznika Praw Obywatelskich o ustalaniu wskaźników oceny pracy na poziomie każdej szkoły pisaliśmy w artykule: „RPO: Wskaźniki oceny pracy nauczycieli powinny być jednakowe dla wszystkich

W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela na poziomie:

1) nie mniejszym niż 95% – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie mniejszym niż 80% – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie mniejszym niż 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Pisemne opinie o nauczycielu wraz z uzasadnieniem

Opinie wyrażane przez opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, samorządu uczniowskiego, doradcy metodycznego, opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego na temat pracy nauczyciela będą wyrażane na piśmie i mają zawierać uzasadnienie.

Karta oceny pracy nauczyciela

Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania nauczycieli, tak jak obecnie obowiązujące, będzie zawierać poszczególne elementy, które mają znaleźć się w karcie oceny pracy – nie będzie jej wzoru. W stosunku do dotychczasowych regulacji sprecyzowano, że karta oceny pracy ma zawierać uzasadnienie oceny pracy, obejmujące odniesienie się do spełnienia przez nauczyciela poszczególnych jej kryteriów. Do karty oceny pracy dołączone będą  opinie wydawane na temat pracy nauczyciela i dyrektora.  Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do doręczenia nauczycielowi oryginału karty oceny pracy, natomiast odpis karty oceny wraz z oryginalnymi załącznikami włączony zostanie do akt osobowych nauczyciela.

Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela

W trybie odwoławczym od oceny pracy nauczyciela nową propozycją jest wprowadzenie obowiązku wysłuchania przez zespół oceniający nauczyciela, który wniósł odwołanie. Niestawienie się nauczyciela nie wstrzyma jednak rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego będzie mogło polegać na:

  • podtrzymaniu oceny pracy;
  • uchyleniu oceny pracy i ustaleniu nowej oceny;
    lub
  • uchyleniu oceny pracy i przekazaniu sprawy do ponownego jej ustalenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.
O nowych regulacjach Karty Nauczyciela w sprawie oceny pracy nauczycieli pisaliśmy w artykule: „Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu i wynagrodzenie”.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (projekt z 19 marca 2018 r.).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel