Kwalifikacje do nauczania języków obcych będzie można nadal zdobywać w placówkach doskonalenia nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Wobec obniżania wieku rozpoczynania w przedszkolach i szkołach nauki języka obcego, MEN planuje zachować możliwość prowadzenia przez placówki doskonalenia nauczycieli kursów kwalifikacyjnych w zakresie: przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego oraz wczesnego nauczania języka obcego. Kursy te poprowadzą jednak tylko placówki z akredytacją.

Wobec obniżania wieku rozpoczynania w przedszkolach i szkołach nauki języka obcego, MEN planuje zachować możliwość prowadzenia przez placówki doskonalenia nauczycieli kursów kwalifikacyjnych w zakresie: przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego oraz wczesnego nauczania języka obcego. Kursy te poprowadzą jednak tylko placówki z akredytacją.

Potrzebni specjaliści do nauczania j. obcych w przedszkolach i klasach I-III

W związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych nauczycieli przygotowanych jednocześnie do nauczania w przedszkolu i klasach I-III  oraz prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego nauczania języka obcego,  6 lutego 2014 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Przewiduje on zachowanie możliwości organizowania kursów kwalifikacyjnych dla  nauczycieli w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego i wczesnego nauczania języka obcego, które pozwolą nauczycielom posiadającym odpowiednią znajomość języka obcego, ale nieposiadającym przygotowania pedagogicznego na uzupełnienie przygotowania i nabycie kwalifikacji do nauczania języka obcego. Nauczyciele ci - w zależności od poziomu znajomości języka - będą mogli nauczać języka obcego w ramach zajęć wychowania przedszkolnego lub nauczania zintegrowanego, albo jako odrębnego przedmiotu na wyższych etapach edukacyjnych.

Utrzymana zostanie także możliwość prowadzenia przez placówki kursów kwalifikacyjnych w zakresie zarządzania oświatą.
Kursy kwalifikacyjne poprowadzą tylko placówki z akredytacją

Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia nauczycieli kursy kwalifikacyjne - od 1 stycznia 2015 r. - będą mogły być prowadzone wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które mają potwierdzoną przez kuratora oświaty wysoką jakość prowadzonych usług.

Zmienią się także szczegółowe warunki i tryb przyznawania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli.

Wprowadzone zmiany mają na celu:

1. Uzależnienie możliwości uzyskania statusu akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli od ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w placówce doskonalenia, co najmniej poziomu B w odniesieniu do wymagań dotyczących placówek. Zgodnie bowiem z przepisami art. 77a ust. 4 ustawy o systemie oświaty uzyskanie przez placówkę doskonalenia statusu placówki akredytowanej ma potwierdzać wysoką jakość prowadzonych przez nią form doskonalenia nauczycieli, a wprowadzona od 2009 r. ewaluacja zewnętrzna jest narzędziem, które bada jakość pracy szkoły/placówki poprzez określenie stopnia spełniania ustalonych przez państwo wymagań.

2. Dostosowanie wymagań stawianych placówkom doskonalenia nauczycieli ubiegającym się o akredytację do zmian w systemie doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności do wymogu organizowania i prowadzenia nowych form pracy placówek, tj.: wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

3. Uwzględnienie w procesie akredytacji możliwości pozyskiwania przez placówki odpowiedniej kadry specjalistów spośród osób, które nie muszą być zatrudnione w placówce, niezbędnych przy realizacji oferty doskonalenia. Placówki doskonalenia nauczycieli powinny budować sieci niezależnych ekspertów umożliwiających skuteczne i gwarantujące wysoką jakość zaspokajanie potrzeb rozwojowych nauczycieli oraz kompetentnych do rozwiązywania problemów organizacyjnych konkretnych szkół i placówek.

Poznaj planowane zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej:

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
  • projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (skierowany 6 lutego 2014 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
  • projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (skierowany 6 lutego 2014 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel