Nauczyciel będzie musiał zaplanować urlop do 31 grudnia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 września 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nowa Karta Nauczyciela diametralnie zmienia zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych. Nauczyciele będą mogli sami zdecydować, czy chcą mieć wolne w wakacje, czy w trakcie roku szkolnego, jednakże jedynie w dni wolne od zajęć i bez prawa do urlopu na żądanie. Do 31 grudnia nauczyciele będą musieli zaplanować swój urlop wypoczynkowy na kolejny rok. Od nowego roku zmienią się także zasady korzystania z urlopu wychowawczego przez nauczycieli.

Nowa Karta Nauczyciela diametralnie zmienia zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych. Nauczyciele będą mogli sami zdecydować, czy chcą mieć wolne w wakacje, czy w trakcie roku szkolnego, jednakże jedynie w dni wolne od zajęć i bez prawa do urlopu na żądanie. Do 31 grudnia nauczyciele będą musieli zaplanować swój urlop wypoczynkowy na kolejny rok. Od nowego roku zmienią się także zasady korzystania z urlopu wychowawczego przez nauczycieli.

47 dni urlopu przy zatrudnieniu na pełen etat

Od 1 stycznia 2014 roku urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych będzie udzielany już nie tylko w ferie, lecz we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - w rocznym wymiarze 47 dni.  Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalany w wymiarze proporcjonalnym do obowiązkowego wymiaru zajęć.

W dni wolne od zajęć, które nie są dniami urlopu, nauczyciel będzie wykonywał zadania związane z innymi zajęciami i czynnościami wynikającymi z zadań statutowych szkoły, przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym - zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły.
Pierwszy urlop to 30 dni roboczych

Nauczyciel szkoły, w której organizacji przewidziano ferie szkolne, podejmujący pracę po raz pierwszy, nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym przerwę świąteczną lub w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne. W tym przypadku roczny wymiar urlopu to 30 dni roboczych. W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel będzie miał prawo do urlopu proporcjonalnego do okresu przepracowanego, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W praktyce, jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po raz pierwszy po 31 sierpnia na czas określony do  ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zimową przerwę świąteczną tj. 19 grudnia 2014 r. w ogóle nie nabędzie prawa do urlopu. Zgodnie bowiem z nowym przepisem, prawo do urlopu nabyłby 21 grudnia 2014 r. -  a jest to niedziela. W związku z tym będą możliwe nadużycia, które pozbawią nauczyciela prawa do urlopu. 
Warto byłoby zmienić redakcję tego przepisu i wskazać, że nauczyciel nabywa prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przerwę świąteczną.
Jednoczesne zatrudnienie w szkole feryjnej i nieferyjnej - urlop proporcjonalny do pensum

Resort edukacji zdecydował się uregulować sytuację nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela zarówno placówki feryjnej, jak i nieferyjnej. W związku z odmiennym wymiarem urlopu, a także odmiennymi zasadami jego udzielania, dotychczas w praktyce taki nauczyciel nie miał jak wykorzystać w pełni swojego prawa do urlopu w obu placówkach. Od nowego roku, wymiar urlopu nauczyciela będzie określany proporcjonalnie do obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanego w danej szkole oraz wymiaru urlopu odpowiedniego dla danej placówki.

Oznacza to, że nauczyciel pracujący na ½ etatu w szkole podstawowej i na ½ etatu w oddziale przedszkolnym, będzie miał prawo do urlopu w wymiarze (47 dni : 2 ) 24 dni w szkole feryjnej i (35:2) 18 dni w szkole nieferyjnej.
Prawo do nieprzerwanego wypoczynku

Zarówno w szkołach feryjnych, jak i nieferyjnych, Karta Nauczyciela zagwarantuje nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć prawo do nieprzerwanego wypoczynku w wymiarze co najmniej:

 • 28 dni kalendarzowych w szkołach feryjnych;
 • 14 dni kalendarzowych w szkołach nieferyjnych oraz gdy nauczyciel w ramach stosunku pracy realizuje pensum w obu typach placówek.
Dyrektor szkoły feryjnej będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w dni wolne od zajęć, lecz w ciągu całego roku. Nieprzerwany okres wypoczynku dyrektora szkoły to 14 dni kalendarzowych.
Nauczyciel musi zaplanować cały urlop do 31 grudnia

Do 31 grudnia roku poprzedzającego rok wykorzystywania urlopu nauczyciele muszą złożyć wnioski urlopowe do dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły do organu prowadzącego. Na tej podstawie tworzony będzie plan urlopów, który obejmuje cały, roczny wymiar urlopu nauczyciela.

Mimo postulatów samorządowców, nauczyciele szkół feryjnych nadal pozostaną bez prawa do urlopu na żądanie. Co więcej, prawo do urlopu na żądanie utracą nauczyciele placówek nieferyjnych. Resort edukacji tłumaczy to koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły.
Brak jest przepisów przejściowych, które uregulowałyby termin planowania urlopu na 2014 rok.
Po urlopie zdrowotnym - obniżenie wymiaru urlopu

W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczyciel będzie miał prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z Kodeksem pracy. Dodatkowo, nauczycielowi powracającemu po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

 1. urlopu bezpłatnego,
 2. tymczasowego aresztowania,
 3. odbywania kary pozbawienia wolności,
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 5. urlopu dla poratowania zdrowia
- wymiar urlopu obniża się proporcjonalnie o okres nieprzepracowany w danym roku kalendarzowym.
Odmiennie niż w Kodeksie pracy, wymiar urlopu nie jest ustalany do okresu przepracowanego, a jest obniżany o okres nieprzepracowany.
Z praktycznego punktu widzenia powinno wyjść na to samo, jednakże ustawodawca powinien przyjąć taki sam sposób redakcji, aby nie wprowadzać wątpliwości co do sposobu ustalania wymiaru urlopu w tej sytuacji.
Przesunięcie urlopu na termin późniejszy

Nauczyciel, który nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym w planie urlopów z powodu:

 1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego
- urlop ulegnie przesunięciu na termin późniejszy.

Dotyczy to także dyrektora, który na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie rozpoczął urlopu w ustalonym terminie z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji lub kapitalnych remontów.

Urlopu należy udzielić w roku, w którym nauczyciel nabył do niego prawo, nie później niż do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
Urlop uzupełniający za 2013 rok wg starych przepisów

Nauczyciele, którzy do 1 stycznia 2014 r. nie wykorzystali przysługującego im urlopu uzupełniającego, urlop ten będzie udzielony się na dotychczasowych zasadach.

Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie wychowawczym

Dotychczas przepisy dotyczące urlopu wychowawczego nauczycieli były dostosowane do specyficznego sposobu korzystania z urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli szkół feryjnych. Od nowego roku z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do dyrektora szkoły na co najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. Nauczyciel będzie mógł zrezygnować z udzielonego urlopu wychowawczego:

 1. w każdym czasie - za zgodą dyrektora szkoły;
 2. z dniem 1 lipca - po uprzednim zawiadomieniu dyrektora szkoły co najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy.
Bezpośrednio po urlopie wychowawczym dyrektor szkoły będzie musiał udzielić nauczycielowi urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo.

Źródło:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel