Nauczyciele w centrach kształcenia praktycznego nie będą mieli prawa do świadczenia kompensacyjnego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Senat odrzucił własny projekt nowelizacji, który zakładał objęcie przepisami ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych centrach kształcenia praktycznego. Za odrzuceniem tego projektu  w dniu 7 sierpnia 2014 r. głosowało 53 senatorów, a  przeciw było 17. To już kolejna nieudana próba rozszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do tego świadczenia.

Senat odrzucił własny projekt nowelizacji, który zakładał objęcie przepisami ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych centrach kształcenia praktycznego. Za odrzuceniem tego projektu  w dniu 7 sierpnia 2014 r. głosowało 53 senatorów, a  przeciw było 17. To już kolejna nieudana próba rozszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do tego świadczenia.

Niezmienny katalog nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
  • placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a ponadto placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania)
    (art. 4 ust. 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).
W świetle obowiązujących przepisów prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w centrach kształcenia praktycznego, chociaż nauczyciele ci podlegają przepisom ustawy - Karta Nauczyciela Nauczyciele zatrudnieni w CKP mogą uzyskać prawo do tego świadczenia jedynie w przypadku, gdy spełniają przesłanki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w związku z zatrudnieniem w jednej z ww. placówek.

Od 2009 roku, tj. od roku, w którym weszła w życie ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, kilkakrotnie wpływały wnioski o poszerzenie katalogu nauczycieli objętych przepisami tej ustawy m.in. o nauczycieli zatrudnionych w kolegiach nauczycielskich, kolegiach języków obcych, Ochotniczych Hufcach Pracy czy poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Jak dotychczas, żadna z tych inicjatyw nie została pozytywnie rozpatrzona przez władze ustawodawcze.

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (projekt z dnia 27 lutego 2014 r., druk senacki nr 578).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel