Nowe zasady oceniania i promowania w szkołach dla dorosłych

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Data publikacji: 28 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Zmienią się regulacje dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach dla dorosłych. Od roku szkolnego 2015/2016 trzeba będzie uczulić opiekunów poszczególnych semestrów, by zwrócili uwagę na wprowadzone różnice przy klasyfikowaniu i promowaniu słuchaczy pełnoletnich i niepełnoletnich. Sprawdź szczegóły.

Zmienią się regulacje dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach dla dorosłych. Od roku szkolnego 2015/2016 trzeba będzie uczulić opiekunów poszczególnych semestrów, by zwrócili uwagę na wprowadzone różnice przy klasyfikowaniu i promowaniu słuchaczy pełnoletnich i niepełnoletnich. Sprawdź szczegóły.

Zasady udostępniania dokumentacji dot. egzaminów semestralnych w statucie szkoły

Nowe przepisy precyzują, że dokumentacja dotycząca egzaminów semestralnych oraz wynikających z wniesionych zastrzeżeń do wystawienia oceny niezgodnie z przepisami - powinna być udostępniana słuchaczom, a także rodzicom/prawnym opiekunom słuchacza niepełnoletniego, na zasadach określonych w statucie szkoły. Dodatkowo, uczeń będzie mógł zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że ocena z egzaminu semestralnego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i trybu przeprowadzania egzaminu semestralnego.

Pełnoletni słuchacze będą skreślani z listy w drodze decyzji

Zgodnie z nowymi przepisami, skreślenie z listy słuchaczy, którzy nie uzyskali promocji na semestr programowo wyższy ma  być dokonywane w drodze decyzji dyrektora szkoły. Skreślenie nie następuje, gdy uczeń złoży wniosek o powtarzanie semestru i dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę. Warunki, na jakich słuchacz pełnoletni będzie mógł uzyskać zgodę na powtórzenie semestru w danej szkole zostaną określone w rozporządzeniu.

Decyzja dyrektora o skreśleniu z listy będzie dotyczyła tylko słuchaczy pełnoletnich.
Słuchacz niepełnoletni nie może być skreślony z listy uczniów

Wobec słuchacza niepełnoletniego obowiązywać będą takie przepisy, jak w szkołach dla młodzieży. Oznacza to, że słuchacz niepełnoletni, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy lub nie przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, nie zostaje skreślony z listy słuchaczy lecz powtarza semestr. W ten sposób zagwarantowane zostanie prawo osoby niepełnoletniej do realizacji obowiązku szkolnego (do ukończenia gimnazjum) i obowiązku nauki (do ukończenia 18 roku życia).

Słuchacz niepełnoletni, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, powtarza ten semestr.
Trzeba poinformować nauczycieli i zlecić im poinformowanie słuchaczów o wprowadzonych nowelizacją zmianach w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu.
Przepisy przejściowe: Zgodnie z art. 20 ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty, przepisy rozdziału 3a "Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych" stosuje się począwszy od roku szkolnego 2015/2016. W roku szkolnym 2014/2015 uczniów należy oceniać na dotychczasowych zasadach.
O innych zmianach w prawie oświatowych, które ma wprowadzić najnowsza nowelizacja przeczytasz w artykule: "Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok"

Źródło:

  • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357)
Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel