Nowe zasady oceniania i promowania w szkołach dla dorosłych

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora
Data publikacji: 28 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Zmienią się regulacje dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach dla dorosłych. Od roku szkolnego 2015/2016 trzeba będzie uczulić opiekunów poszczególnych semestrów, by zwrócili uwagę na wprowadzone różnice przy klasyfikowaniu i promowaniu słuchaczy pełnoletnich i niepełnoletnich. Sprawdź szczegóły.

Zasady udostępniania dokumentacji dot. egzaminów semestralnych w statucie szkoły

Nowe przepisy precyzują, że dokumentacja dotycząca egzaminów semestralnych oraz wynikających z wniesionych zastrzeżeń do wystawienia oceny niezgodnie z przepisami - powinna być udostępniana słuchaczom, a także rodzicom/prawnym opiekunom słuchacza niepełnoletniego, na zasadach określonych w statucie szkoły. Dodatkowo, uczeń będzie mógł zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że ocena z egzaminu semestralnego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i trybu przeprowadzania egzaminu semestralnego.

Pełnoletni słuchacze będą skreślani z listy w drodze decyzji

Zgodnie z nowymi przepisami, skreślenie z listy słuchaczy, którzy nie uzyskali promocji na semestr programowo wyższy ma  być dokonywane w drodze decyzji dyrektora szkoły. Skreślenie nie następuje, gdy uczeń złoży wniosek o powtarzanie semestru i dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę. Warunki, na jakich słuchacz pełnoletni będzie mógł uzyskać zgodę na powtórzenie semestru w danej szkole zostaną określone w rozporządzeniu.

Decyzja dyrektora o skreśleniu z listy będzie dotyczyła tylko słuchaczy pełnoletnich.
Słuchacz niepełnoletni nie może być skreślony z listy uczniów

Wobec słuchacza niepełnoletniego obowiązywać będą takie przepisy, jak w szkołach dla młodzieży. Oznacza to, że słuchacz niepełnoletni, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy lub nie przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, nie zostaje skreślony z listy słuchaczy lecz powtarza semestr. W ten sposób zagwarantowane zostanie prawo osoby niepełnoletniej do realizacji obowiązku szkolnego (do ukończenia gimnazjum) i obowiązku nauki (do ukończenia 18 roku życia).

Słuchacz niepełnoletni, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, powtarza ten semestr.
Trzeba poinformować nauczycieli i zlecić im poinformowanie słuchaczów o wprowadzonych nowelizacją zmianach w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu.
Przepisy przejściowe: Zgodnie z art. 20 ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty, przepisy rozdziału 3a "Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych" stosuje się począwszy od roku szkolnego 2015/2016. W roku szkolnym 2014/2015 uczniów należy oceniać na dotychczasowych zasadach.
O innych zmianach w prawie oświatowych, które ma wprowadzić najnowsza nowelizacja przeczytasz w artykule: "Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok"

Źródło:

  • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357)
Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel