Pomoc dla uczniów z rodzin dotkniętych żywiołami – zasady na 2018 r.

Data publikacji: 12 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Pomoc dla uczniów z rodzin dotkniętych żywiołami – zasady na 2018 r.

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy dla dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych żywiołami. Świadczenia w 3 różnych formach będą przyznawane i organizowane do 31 grudnia 2018 r.

Kto otrzyma pomoc...

Beneficjentami pomocy finansowej w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będą:

  • dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  • uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów,

z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodziny poniosły w 2018 r. straty w wyniku wystąpienia żywiołu, które stanowiły podstawę do przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek losowy będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym udzielanym w 2018 r. w wysokości 500 zł albo 1.000 zł.

... i w jakiej formie

Oprócz zasiłku losowego, kolejną formę pomocy stanowią wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów, mające charakter pomocy interwencyjnej, świadczone jednorazowo na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia, albo pełnoletniego ucznia. Wysokość przyznanego zasiłku celowego w wysokości powyżej 3.000 zł, jako podstawa przyznania pomocy w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, zapewnia kwalifikację do wyjazdu uczniom z rodzin, u których stwierdzono znaczące straty w wyniku wystąpienia żywiołu.

Pomoc dla uczniów w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie finansowana z budżetu państwa w wysokości do 1.300 zł na jednego ucznia.

Wyjazdy organizuje wojewoda, zlecając to zadanie organizacjom pozarządowym. Będą one realizowane w czasie ferii letnich lub w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z zapewnieniem przez organizatora wyjazdu prowadzenia zajęć.

Zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne

Trzecią formą pomocy są zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla:

  • dzieci realizujących w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów,

z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W celu zoptymalizowania środków niezbędnych na realizację pomocy w formie zajęć przewidziano, że gmina otrzyma na każde dziecko lub ucznia dotację w wysokości 500 zł. Dodatkowo, zostaną przekazane środki w wysokości 1.000 zł na każdą grupę 5 dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach.

Organizacja wyjazdów i zajęć, a także wypłata zasiłków może odbywać się do 31 grudnia 2018 r., tak aby ostateczne rozliczenie i ewentualny zwrot otrzymanej dotacji mogły nastąpić do 31 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (projekt z 6 lipca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel