Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach – zobacz, co nowego proponuje MEN

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 27 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach – zobacz, co nowego proponuje MEN

W związku z nową ustawą Prawo oświatowe MEN publikuje projekt kolejnego rozporządzenia. Tym razem nowa regulacja dotyczy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Nowa definicja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jak w większości dotychczasowych przypadków, w projekcie nowego rozporządzenia w znacznej mierze zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nowością jest natomiast  wskazanie, że pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki ucznia.

Kompetencje nauczycieli, wychowawców i specjalistów …

Zmodyfikowano również zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, z zaakcentowaniem, że prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym. Ponadto podkreślono konieczność współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w zakresie wspierania ucznia i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także w trakcie bieżącej pracy z uczniem, oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

Warto zauważyć, że ustawodawca proponuje również poszerzenie katalogu osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej o asystenta nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, oraz asystenta wychowawcy świetlicy.

… a także dyrektorów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Doprecyzowane zostały kompetencje dyrektora szkoły, przedszkola i placówki organizującej pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W projekcie wskazano bowiem, że doprecyzowano, że dyrektor powinien planować i prowadzić wspomaganie mające na celu m.in. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zaś wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, mają zapewniać poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.

Jeżeli natomiast udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogicznej nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, wówczas zgodnie z projektem dyrektor przedszkola, szkoły i placówki za zgodą rodziców ucznia będzie mógł wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie to ma usprawnić proces diagnostyczny przeprowadzany w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a rodzice uczniów zostaną odciążeni z obowiązku pozyskiwania dodatkowych dokumentów ze szkoły, które niezbędne są do przeprowadzania rzetelnej diagnozy ucznia.

Nowa kategoria uczniów obejmowanych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Nowym rozwiązaniem jest również wskazanie wśród potrzeb uczniów stanowiących podstawę do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną dodatkowo zaburzenia zachowania i emocji, które należy korygować w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez objęcie ucznia odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Odpowiednio wczesne rozpoznanie zaburzeń zachowania i emocji ma bowiem przeciwdziałać pojawieniu się u ucznia niedostosowania społecznego. Ustawodawca zaplanował również poszerzenie kręgu uczniów mogących korzystać z zajęć logopedycznych. W tym celu określenie „zaburzenia komunikacji językowej”, stanowiące dotychczas podstawę do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zastąpione zostanie określeniem, że potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.

Dodana nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy nową formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają stać się zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. Z kolei zajęcia socjoterapeutyczne mają zostać zastąpione zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne, które będą mogły być organizowane dla większej grupy dzieci i młodzieży, zgodnie z rozpoznanymi

potrzebami w tym zakresie – a mianowicie dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Co więcej dotyczące wszystkie zajęcia specjalistyczne, rozwijające uzdolnienia oraz dydaktyczno – wyrównawcze zgodnie z projektem mają trwać 45 minut.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (projekt z 20 kwietnia 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel