"Radosna szkoła" także filialna

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

446 szkół filialnych zyska uprawnienie do otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu „Radosna szkoła”. Dyrektorzy szkół posiadających filie nie będą już stali przed dylematem której ze szkół - macierzystej czy filialnej - zapewnić wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw w ramach programu. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany czekają program „Radosna szkoła”.

446 szkół filialnych zyska uprawnienie do otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu „Radosna szkoła”. Dyrektorzy szkół posiadających filie nie będą już stali przed dylematem której ze szkół - macierzystej czy filialnej - zapewnić wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw w ramach programu. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany czekają program „Radosna szkoła”.

Szkoły filialne będą beneficjentami programu „Radosna szkoła”

Kwestia udziału w programie szkół filialnych pojawiała się pismach kuratorów oświaty, wojewodów, a także dyrektorów szkół podstawowych oraz kierowników szkół filialnych. Dotychczasowe rozwiązania uniemożliwiały bowiem tym szkołom korzystanie z programu, gdyż ich pozycja była konkurencyjnie słabsza wobec pozycji szkół macierzystych, do których są przyporządkowane.

Aby otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do szkoły filialnej organizacyjnie przyporządkowanej danej szkole podstawowej, dyrektor tej szkoły, na wniosek kierownika szkoły filialnej, składa do organu prowadzącego odrębny wniosek dotyczący wsparcia finansowego dla filii.
Wsparcie będzie przekazane w jednej transzy

Zostanie uproszczona procedura rozliczania dotacji, w tym rozliczanie się dyrektora szkoły z firmą wykonującą szkolny plac zabaw, a także zostanie ułatwione i przyśpieszone finalizowanie przedsięwzięcia w danym roku kalendarzowym dzięki wypłacie dotacji jednorazowo w całości, a nie jak dotychczas w dwóch transzach.

Obowiązek zatwierdzenia placu zabaw przed rozliczeniem dotacji

Rozliczenie dotacji będzie uzależnione od spełnienia dodatkowego warunku tj. przedstawienia przez organ prowadzący wojewodzie dokumentu wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który stwierdzi zgodność szkolnego placu zabaw z wymogami programu i warunkami bezpieczeństwa. Kontroli będzie dokonywana przez osobę upoważnioną. Da to gwarancję, że jest zapewnione bezpieczeństwo uczniów na szkolnym placu zabawa sfinansowanym ze środków programu.

Uznanie szkoły za małą lub dużą wg stanu na dzień 30 września poprzedniego roku

Dwa rodzaje szkolonych placów zabaw, na które jest przyznawane wsparcie - duży lub mały -  będzie uzależnione od liczby uczniów klas I-III szkół podstawowych, w tym szkół filialnych, lub ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego, a nie jak dotychczas na dzień 30 września 2008 r.

Dotychczasowe rozwiązanie nie przedstawiało aktualnej sytuacji szkoły i w konsekwencji dyrektorzy szkół nie mogli wnioskować o wsparcie adekwatne do bieżącej sytuacji szkoły (np. szkoły, które utraciły od 2008 r. status szkoły „dużej” musiały wnioskować o wsparcie na „duży plac zabaw”, co często zniechęcało dyrektorów do udziału w programie).

Źródło informacji:

  • Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” (projekt z 31 grudnia 2012 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel