Wydłużenie okresu na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Data publikacji: 12 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Wydłużenie okresu na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

W przypadku czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela będzie mogło być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji przez właściwy organ o jego popełnieniu – jak wynika z projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Zbyt krótki okres, by Rzecznik Praw Dziecka mógł skutecznie żalić umorzenie postępowania

Od 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka ma m.in. prawo wnieść zażalenie na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka (art. 85 ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela) oraz prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji o odmowie wszczęcia  postępowania dyscyplinarnego dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka do odwoławczej komisji dyscyplinarnej (art. 85b ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela). Jak pokazała praktyka stosowania tych przepisów, zwykle Rzecznik są zawiadamiani o umorzeniu postępowania pod koniec terminu na wszczęcie tego postępowania (tj. 3 miesiące od dnia powzięcia informacji przez właściwy organ o popełnieniu czynu), co w praktyce ograniczało możliwość korzystania przez rzecznika z tego uprawnienia.

„Z uwagi na to, iż ww. postępowania dotyczą czynów naruszających prawa i dobro dziecko, proponuje się, aby w tych przypadkach była możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego również po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela.” (fr. uzasadnienia projektu ustawy).

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z 28 lutego 2019 r. ) wraz z uzasadnieniem.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel