Wyprawka szkolna 2018/2019 – główne założenia projektu

Data publikacji: 19 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
Wyprawka szkolna 2018/2019 – główne założenia projektu

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia dotyczący wyprawki szkolnej na rok 2018/2019. Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie – tak jak w latach ostatnich – od 175 zł do 445 zł.

Pomoc dla uczniów z orzeczeniem

Wyprawka szkolna na rok 2018/2019 przewidziana jest dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego (§ 2 ust. 1 projektu rozporządzenia).

Wysokość wsparcia bez zmian

Wsparcie dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 175 zł do 445 zł. Z pomocy skorzysta według szacunków MEN 33,5 tys. uczniów. 

Kwota dofinansowania zakupu podręczników w 2018 r. nie ulega zmianie w porównaniu z latami 2013-2017.

Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do dyrektora szkoły

Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sporządzenia listy uprawnionych uczniów.

Gmina przekazuje środki na wypłatę pomocy dla uczniów szkół, dla których jest organem prowadzącym, na rachunek bankowy szkoły. Koszty zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem – jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi, dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (projekt z 7 czerwca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel