Wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli na 2009 r. - 1.000,04 zł

Data publikacji: 23 marca 2009 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

To, że przyznajesz pracownikom różne świadczenia z ZFŚS, nie zwalnia Cię z wypłaty świadczenia urlopowego – to Twój coroczny obowiązek! Musisz je wypłacić do końca sierpnia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w Twojej szkole czynnie świadczącym pracę. Pamiętaj, że nie stosuje się tu zasady „każdemu po równo”, ponieważ wysokość świadczenia zależy od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku. Będą też tacy pracownicy, którym świadczenia w ogóle nie wypłacisz. Sprawdź na przykładach, jak prawidłowo obliczyć świadczenie i komu musisz je wypłacić.

To, że przyznajesz pracownikom różne świadczenia z ZFŚS, nie zwalnia Cię z wypłaty świadczenia urlopowego – to Twój coroczny obowiązek! Musisz je wypłacić do końca sierpnia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w Twojej szkole czynnie świadczącym pracę. Pamiętaj, że nie stosuje się tu zasady „każdemu po równo”, ponieważ wysokość świadczenia zależy od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku. Będą też tacy pracownicy, którym świadczenia w ogóle nie wypłacisz. Sprawdź na przykładach, jak prawidłowo obliczyć świadczenie i komu musisz je wypłacić.

Podstawa obliczenia odpisów na 2009 r. – 2.666,77 zł

Podstawę do obliczenia wysokości świadczenia urlopowego (w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS) stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą(art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r.). Kwoty te podaje Prezes GUS w obwieszczeniu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2008 r. wyniosło 2.578,26 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2008 r. – 2.666,77 zł. Zatem jako podstawę do obliczania odpisów należy przyjąć większą z tych kwot, czyli 2.666,77 zł. 

W 2009 r. wartość odpisu dla pracowników zatrudnionych na pełen etat wyniesie 37,5% od kwoty 2.666,77 zł, czyli 1.000,04 zł. Jest to także wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny (tj. od 1 września do 31 sierpnia danego roku).

Wysokość świadczenia zależy od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia

Świadczenie urlopowe wypłaca się do 31 sierpnia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w danym roku szkolnym oraz czynnie świadczącym pracę. Uprawnienie do świadczenia jest niezależne od skorzystania lub nie przez nauczyciela z urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe ustala się w wysokości odpisu podstawowego proporcjonalnie do:

1. wymiaru czasu pracy,

2. okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym w szkole.

Nauczyciel został zatrudniony od  listopada 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. (10 miesięcy) w wymiarze 1/3 etatu. Aby obliczyć wysokość świadczenia urlopowego, zastosuj poniższą procedurę:
Krok 1
Wysokość odpisu dla pełnozatrudnionego nauczyciela przez cały rok podziel przez 12 miesięcy:
1.000,04 zł /12 miesięcy = 83,34 zł.
Krok 2
Wynik pomnóż przez liczbę miesięcy przepracowanych przez nauczyciela:
83,34 zł x 10 miesięcy = 833,40 zł.
Krok 3
Otrzymaną kwotę pomnóż przez wymiar etatu obowiązującego nauczyciela:
833,40 zł x 0,333 = 277,53 zł.

Nauczyciele uprawnieni do świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe nalicza się i wypłaca dla:

1. nauczyciela emeryta (rencisty), jeżeli jest zatrudniony w szkole, czyli czynnie świadczy pracę,

2. nauczyciela zatrudnionego również w innych szkołach (otrzyma on świadczenie we wszystkich szkołach – odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole),

Nauczyciel matematyki został zatrudniony w danym roku szkolnym na 1/3 etatu w szkole podstawowej i 1/2 etatu w gimnazjum. Świadczenie urlopowe, zgodnie z obowiązującym przepisem, będzie mu się należało w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy w roku szkolnym, czyli:
  • w gimnazjum świadczenie otrzyma w wysokości: 1.000,04 zł x 0,5 = 500,02 zł,
  • w szkole podstawowej w wysokości: 1.000,04 zł x 0,33 = 333,01 zł.

3. nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym (świadczenie przysługuje za 6 miesięcy stanu nieczynnego),

Nauczyciel przeszedł w stan nieczynny od 1 września 2008 r. Świadczenie urlopowe należy mu wypłacić za 6 miesięcy stanu nieczynnego, a więc za okres wrzesień–luty:
1.000,04 zł /12 miesięcy = 83,34 zł
83,34 zł x 6 miesięcy = 500,04 zł

4. nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę),

Nauczyciel pełnozatrudniony przeszedł na emeryturę 1 stycznia 2009 r. Świadczenie urlopowe będzie mu się należało w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i okresu zatrudnienia w roku szkolnym. Oznacza to, iż świadczenie urlopowe należy wypłacić mu za okres od września do grudnia ubiegłego roku kalendarzowego, czyli za 4 miesiące:
1.000,04 zł /12 miesięcy = 83,34 zł
83,34 zł x 4 miesiące = 333,36 zł.

5. nauczyciela, którego stosunek pracy wygasł z mocy prawa – np.:

a) po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego (art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela),

b) w razie prawomocnego skazania (art. 26 Karty Nauczyciela),

c) w razie pozbawienia praw publicznych (art. 26 Karty Nauczyciela),

6. nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim, wychowawczym urlopie dla poratowania zdrowia (§ 1 rozporządzenia MPiPS z 14 marca 1994 r. oraz art. 73 ust. 5 KN)

7. nauczyciela, który został urlopowany na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – wprawdzie nie świadczy pracy w tym okresie w szkole (lub świadczy w ograniczonym zakresie), ale wynagrodzenie w pełnej wysokości wypłaca mu szkoła, z której został urlopowany.

Świadczenie nie dla wszystkich pracowników szkół!

Świadczenie urlopowe nie przysługuje:

1. nauczycielowi będącemu emerytem (rencistą) danej szkoły, który nie świadczy pracy. Nauczyciel taki może jednak korzystać ze środków ZFŚS, funkcjonującego w szkole, z której odszedł na emeryturę lub rentę;

2. pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w szkole, np. pani sprzątająca, palacz c.o., sekretarz szkoły, pomoc nauczyciela, pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zatrudnionego po 1 stycznia 2004 r., do którego nie stosuje się przepisów Karty Nauczyciela. Pracownik taki może korzystać ze środków ZFŚS, funkcjonującego w zatrudniającej go szkole;

3. osobie zatrudnionej w szkole na podstawie art. 7 UoSO (pracownik ten nie jest objęty przepisami Karty Nauczyciela). Pracownik taki może  korzystać ze środków ZFŚS, funkcjonującego w zatrudniającej go szkole;

4. nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach – świadczenie nie przysługuje za okres zawieszenia w razie tymczasowego aresztowania lub pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym albo przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (art. 83 ust. 1, 1a, 2 KN). Z tym że jeżeli postępowanie dyscyplinarne (karne) zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy lub wydaniem orzeczenia albo wyroku uniewinniającego, okres zawieszenia należy wliczyć do okresu uprawniającego do świadczenia urlopowego. Za okres zawieszenia będzie trzeba wypłacić wówczas nauczycielowi świadczenie urlopowe;

5. nauczycielom, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych, w tym nauczycielom,  którzy uzyskali mandat posła lub senatora (art. 29 ustawy z 9 maja 1996 r.);

6. nauczycielom, którzy przeszli do pracy na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, CKE, OKE i innych organach sprawujących nadzór pedagogiczny. Świadczenie nie przysługuje także nauczycielom, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru – na okres pełnienia funkcji z wyboru lub skierowania do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich. Nauczyciele Ci na okres zajmowania tych stanowisk, pełnienia funkcji lub na czas skierowania otrzymują urlop bezpłatny (art. 17 ust. 2 i 2a KN).

 Świadczenie urlopowe niezależne od innych świadczeń wypłacanych z funduszu

Świadczenie urlopowe niezależne jest od innych świadczeń związanych z urlopem, a wypłacanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole lub placówce.

Nauczycielka w szkole podstawowej otrzymała przysługujące jej w danym roku świadczenie urlopowe. Regulamin funduszu w szkole przewidywał wypłatę również innych świadczeń związanych z wypoczynkiem, jak np. dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci pracowników szkoły oraz pracowników szkoły. Nauczycielka po powrocie z urlopu wypoczynkowego wystąpiła z wnioskiem o przyznanie świadczenia w związku z wypoczynkiem organizowanym we własnym zakresie. Świadczenie takie będzie przysługiwało nauczycielce (oczywiście jeżeli spełnia kryteria socjalne określone w regulaminie uprawniające do skorzystania z takiego świadczenia) niezależnie od otrzymanego świadczenia urlopowego.

Więcej na temat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajdziesz w zakładce „ZFŚS w szkole”.

Agnieszka Rumik
Słowa kluczowe:
świadczenie urlopowe

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel