Wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli na 2009 r. - 1.000,04 zł

Data publikacji: 23 marca 2009 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

To, że przyznajesz pracownikom różne świadczenia z ZFŚS, nie zwalnia Cię z wypłaty świadczenia urlopowego – to Twój coroczny obowiązek! Musisz je wypłacić do końca sierpnia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w Twojej szkole czynnie świadczącym pracę. Pamiętaj, że nie stosuje się tu zasady „każdemu po równo”, ponieważ wysokość świadczenia zależy od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku. Będą też tacy pracownicy, którym świadczenia w ogóle nie wypłacisz. Sprawdź na przykładach, jak prawidłowo obliczyć świadczenie i komu musisz je wypłacić.

Podstawa obliczenia odpisów na 2009 r. – 2.666,77 zł

Podstawę do obliczenia wysokości świadczenia urlopowego (w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS) stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą(art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r.). Kwoty te podaje Prezes GUS w obwieszczeniu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2008 r. wyniosło 2.578,26 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2008 r. – 2.666,77 zł. Zatem jako podstawę do obliczania odpisów należy przyjąć większą z tych kwot, czyli 2.666,77 zł. 

W 2009 r. wartość odpisu dla pracowników zatrudnionych na pełen etat wyniesie 37,5% od kwoty 2.666,77 zł, czyli 1.000,04 zł. Jest to także wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny (tj. od 1 września do 31 sierpnia danego roku).
Wysokość świadczenia zależy od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia

Świadczenie urlopowe wypłaca się do 31 sierpnia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w danym roku szkolnym oraz czynnie świadczącym pracę. Uprawnienie do świadczenia jest niezależne od skorzystania lub nie przez nauczyciela z urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe ustala się w wysokości odpisu podstawowego proporcjonalnie do:

1. wymiaru czasu pracy,

2. okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym w szkole.

Nauczyciel został zatrudniony od  listopada 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. (10 miesięcy) w wymiarze 1/3 etatu. Aby obliczyć wysokość świadczenia urlopowego, zastosuj poniższą procedurę:
Krok 1
Wysokość odpisu dla pełnozatrudnionego nauczyciela przez cały rok podziel przez 12 miesięcy:
1.000,04 zł /12 miesięcy = 83,34 zł.
Krok 2
Wynik pomnóż przez liczbę miesięcy przepracowanych przez nauczyciela:
83,34 zł x 10 miesięcy = 833,40 zł.
Krok 3
Otrzymaną kwotę pomnóż przez wymiar etatu obowiązującego nauczyciela:
833,40 zł x 0,333 = 277,53 zł.
Nauczyciele uprawnieni do świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe nalicza się i wypłaca dla:

1. nauczyciela emeryta (rencisty), jeżeli jest zatrudniony w szkole, czyli czynnie świadczy pracę,

2. nauczyciela zatrudnionego również w innych szkołach (otrzyma on świadczenie we wszystkich szkołach – odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole),

Nauczyciel matematyki został zatrudniony w danym roku szkolnym na 1/3 etatu w szkole podstawowej i 1/2 etatu w gimnazjum. Świadczenie urlopowe, zgodnie z obowiązującym przepisem, będzie mu się należało w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy w roku szkolnym, czyli:
  • w gimnazjum świadczenie otrzyma w wysokości: 1.000,04 zł x 0,5 = 500,02 zł,
  • w szkole podstawowej w wysokości: 1.000,04 zł x 0,33 = 333,01 zł.

3. nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym (świadczenie przysługuje za 6 miesięcy stanu nieczynnego),

Nauczyciel przeszedł w stan nieczynny od 1 września 2008 r. Świadczenie urlopowe należy mu wypłacić za 6 miesięcy stanu nieczynnego, a więc za okres wrzesień–luty:
1.000,04 zł /12 miesięcy = 83,34 zł
83,34 zł x 6 miesięcy = 500,04 zł

4. nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę),

Nauczyciel pełnozatrudniony przeszedł na emeryturę 1 stycznia 2009 r. Świadczenie urlopowe będzie mu się należało w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i okresu zatrudnienia w roku szkolnym. Oznacza to, iż świadczenie urlopowe należy wypłacić mu za okres od września do grudnia ubiegłego roku kalendarzowego, czyli za 4 miesiące:
1.000,04 zł /12 miesięcy = 83,34 zł
83,34 zł x 4 miesiące = 333,36 zł.

5. nauczyciela, którego stosunek pracy wygasł z mocy prawa – np.:

a) po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego (art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela),

b) w razie prawomocnego skazania (art. 26 Karty Nauczyciela),

c) w razie pozbawienia praw publicznych (art. 26 Karty Nauczyciela),

6. nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim, wychowawczym urlopie dla poratowania zdrowia (§ 1 rozporządzenia MPiPS z 14 marca 1994 r. oraz art. 73 ust. 5 KN)

7. nauczyciela, który został urlopowany na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – wprawdzie nie świadczy pracy w tym okresie w szkole (lub świadczy w ograniczonym zakresie), ale wynagrodzenie w pełnej wysokości wypłaca mu szkoła, z której został urlopowany.

Świadczenie nie dla wszystkich pracowników szkół!

Świadczenie urlopowe nie przysługuje:

1. nauczycielowi będącemu emerytem (rencistą) danej szkoły, który nie świadczy pracy. Nauczyciel taki może jednak korzystać ze środków ZFŚS, funkcjonującego w szkole, z której odszedł na emeryturę lub rentę;

2. pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w szkole, np. pani sprzątająca, palacz c.o., sekretarz szkoły, pomoc nauczyciela, pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zatrudnionego po 1 stycznia 2004 r., do którego nie stosuje się przepisów Karty Nauczyciela. Pracownik taki może korzystać ze środków ZFŚS, funkcjonującego w zatrudniającej go szkole;

3. osobie zatrudnionej w szkole na podstawie art. 7 UoSO (pracownik ten nie jest objęty przepisami Karty Nauczyciela). Pracownik taki może  korzystać ze środków ZFŚS, funkcjonującego w zatrudniającej go szkole;

4. nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach – świadczenie nie przysługuje za okres zawieszenia w razie tymczasowego aresztowania lub pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym albo przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (art. 83 ust. 1, 1a, 2 KN). Z tym że jeżeli postępowanie dyscyplinarne (karne) zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy lub wydaniem orzeczenia albo wyroku uniewinniającego, okres zawieszenia należy wliczyć do okresu uprawniającego do świadczenia urlopowego. Za okres zawieszenia będzie trzeba wypłacić wówczas nauczycielowi świadczenie urlopowe;

5. nauczycielom, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych, w tym nauczycielom,  którzy uzyskali mandat posła lub senatora (art. 29 ustawy z 9 maja 1996 r.);

6. nauczycielom, którzy przeszli do pracy na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, CKE, OKE i innych organach sprawujących nadzór pedagogiczny. Świadczenie nie przysługuje także nauczycielom, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru – na okres pełnienia funkcji z wyboru lub skierowania do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich. Nauczyciele Ci na okres zajmowania tych stanowisk, pełnienia funkcji lub na czas skierowania otrzymują urlop bezpłatny (art. 17 ust. 2 i 2a KN).

 Świadczenie urlopowe niezależne od innych świadczeń wypłacanych z funduszu

Świadczenie urlopowe niezależne jest od innych świadczeń związanych z urlopem, a wypłacanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole lub placówce.

Nauczycielka w szkole podstawowej otrzymała przysługujące jej w danym roku świadczenie urlopowe. Regulamin funduszu w szkole przewidywał wypłatę również innych świadczeń związanych z wypoczynkiem, jak np. dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci pracowników szkoły oraz pracowników szkoły. Nauczycielka po powrocie z urlopu wypoczynkowego wystąpiła z wnioskiem o przyznanie świadczenia w związku z wypoczynkiem organizowanym we własnym zakresie. Świadczenie takie będzie przysługiwało nauczycielce (oczywiście jeżeli spełnia kryteria socjalne określone w regulaminie uprawniające do skorzystania z takiego świadczenia) niezależnie od otrzymanego świadczenia urlopowego.

Więcej na temat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajdziesz w zakładce „ZFŚS w szkole”.

Agnieszka Rumik
Słowa kluczowe:
świadczenie urlopowe

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel