Statut szkoły przysposabiającej do pracy – najważniejsze elementy

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Data publikacji: 13 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jak powinien wyglądać statut szkoły przysposabiającej do pracy?
Odpowiedź: Od 1 września 2017 r. statut publicznej trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (po przekształceniu) powinien spełniać wymogi wynikające z ustawy Prawo oświatowe (art. 98 ustawy - Prawo oświatowe).
Nowe przepisy stosowane od 1 września 2017

Statut publicznej trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (po przekształceniu) powinien spełniać wymogi wynikające z ustawy Prawo oświatowe i określać w szczególności:

1)  nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę,

2)  imię szkoły, o ile zostało nadane,

3)  nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę,

4)  cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

5)  organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi,

6)  organizację pracy szkoły,

7)  zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły,

8)  szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,

9)  nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

10)  szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

11)  organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

12)  organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada,

13)  organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi,

14)  organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

15)  określenie formy kształcenia - stacjonarnej lub zaocznej - w przypadku szkoły dla dorosłych,

16)  organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

17)  prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,

18)  rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody,

19)  rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

20)  przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

21)  sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu,

22)  formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie,

23)  organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami,

24)  organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany,

25)  organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia,

26)  warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione,

27)  organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

28)  organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki,

29)  organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej,

30) obowiązki ucznia,

31) zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel