Statut szkoły przysposabiającej do pracy – najważniejsze elementy

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 13 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jak powinien wyglądać statut szkoły przysposabiającej do pracy?
Odpowiedź: Od 1 września 2017 r. statut publicznej trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (po przekształceniu) powinien spełniać wymogi wynikające z ustawy Prawo oświatowe (art. 98 ustawy - Prawo oświatowe).

Nowe przepisy stosowane od 1 września 2017

Statut publicznej trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (po przekształceniu) powinien spełniać wymogi wynikające z ustawy Prawo oświatowe i określać w szczególności:

1)  nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę,

2)  imię szkoły, o ile zostało nadane,

3)  nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę,

4)  cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

5)  organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi,

6)  organizację pracy szkoły,

7)  zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły,

8)  szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,

9)  nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

10)  szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

11)  organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

12)  organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada,

13)  organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi,

14)  organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

15)  określenie formy kształcenia - stacjonarnej lub zaocznej - w przypadku szkoły dla dorosłych,

16)  organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

17)  prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,

18)  rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody,

19)  rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

20)  przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

21)  sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu,

22)  formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie,

23)  organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami,

24)  organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany,

25)  organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia,

26)  warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione,

27)  organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

28)  organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki,

29)  organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej,

30) obowiązki ucznia,

31) zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel