Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – czy zmienią się wymogi techniczne i BHP

Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i s
Data publikacji: 5 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – czy zmienią się wymogi techniczne i BHP
Dokument archiwalny

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową spowoduje, że w tak utworzonej placówce od 1 września 2017 r. będą uczyć się klasy gimnazjalne II i III oraz uczniowie klas podstawowych. Gimnazjum staje się zatem podstawówką, w której może być przewaga uczniów szkoły podstawowej. Sprawdzamy, czy taka placówka musi spełniać szczególne wymogi techniczne odpowiednie dla szkół podstawowych.

Jak powinny być wyposażone sale lekcyjne

1 września 2017 r. wchodzi w w życie rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zawiera ono wskazania dotyczące urządzenia i wyposażenia klas lekcyjnych, jednak nie ma w nim szczegółowych wytycznych związanych np. z wymiarem poszczególnych pomieszczeń, odległościami między stolikami lekcyjnymi.

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wskazują natomiast, że klasa w edukacji wczesnoszkolnej (czyli I-III) powinna być przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na odpowiednio przygotowanej podłodze (np. na dywanie, wykładzinie). Wyposażenie klasy w meble potrzebne do zajęć nie powinno ograniczać uczniom możliwości przyjmowania różnorodnych pozycji ciała w trakcie nauki i zabawy. Krzesła, stoły i meble, a także tablice, wykładziny czy dywan powinny umożliwiać zarówno pracę w pełnym zespole, jak i w małych grupach, z możliwością indywidualizacji i dostosowaniem zajęć także dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zagospodarowanie przestrzeni umożliwia skupienie uwagi uczniów, rozwijanie różnorodnej aktywności, a także możliwość odpoczynku. Sala do zajęć powinna być wyposażona w urządzenia techniczne, których parametry informują o możliwości stosowania urządzenia w edukacji, np. tablica interaktywna o charakterze pasywnym czy oświetlenie zbliżone do naturalnego światła.    

Dodatkowe  wytyczne:

  • sala do zajęć powinna być wyposażona w narzędzia i środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem dużej liczby atrakcyjnych elementów manipulacyjnych, przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania i uczenia się zgodnego z preferowanymi zdolnościami poznawczymi,
  • nauczyciel musi mieć dostęp do różnorodnych narzędzi i pomocy umożliwiających przeprowadzanie zajęć ruchowych, muzycznych, plastycznych lub technicznych, np. piłki, skakanki, woreczki, słupki, grzechotki,
  • w sali do zajęć powinna znajdować się tablica gładka z liniaturą lub siecią kwadratową umożliwiającą naukę pisania.
Nauczyciel dobiera środki i narzędzia dydaktyczne do sali zgodnie z potrzebami oddziału i specyfiką stosowanych metod.

Warunki techniczne – dotyczą wszystkich placówek oświatowych

Wymogi techniczne, jakim powinien odpowiadać budynek szkoły, uregulowane są w rozporządzeniu MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie zawiera ono szczegółowych wymagań odnoszących się wyłącznie do szkół podstawowych, a jedynie takie, które muszą spełniać szkoły ogólnie. Rozporządzenie to nie ulega również żadnym zmianom związanym z wprowadzaniem reformy oświatowej, zatem dotychczasowe wymogi pozostają aktualne.

Wymagania wskazane w ww. rozporządzeniu dotyczą ogólnie budynków użyteczności publicznej, ale są i takie, które dotyczą wyłącznie jednostek organizacyjnych systemu oświaty. W pierwszej kolejności przytoczyć tu można § 60 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godz. 8.00–16.00. Natomiast zgodnie z § 192d, instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, stanowi w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych,

2) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia gniazda światłowodowego zlokalizowanego w każdym lokalu użytkowym.

Na gruncie przywołanego rozporządzenia nie ma wymogów, które spełniać powinna wyłącznie szkoła podstawowa. Jeżeli zatem wymogi określone w tym rozporządzeniu spełniał budynek, w którym mieściło się dotychczasowe gimnazjum, to nadal będzie on spełniał wymogi niezbędne do umieszczenia w nim innych oświatowych jednostek organizacyjnych, w tym szkół podstawowych.

Czy zmienią się wymogi dotyczące BHP

Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach również nie różnicuje wymagań w odniesieniu do różnych typów szkół. Wymogi BHP odnoszą się zatem zarówno do dotychczasowego gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, jaka powstanie w wyniku przekształcenia. Ponownie zatem, jeżeli wymogi te były spełnione już w budynku gimnazjum, to spełnia je również szkoła podstawowa, powstała z tego gimnazjum. Przykładowo, zgodnie z § 7 rozporządzenia, na terenie szkoły i placówki zapewnia się:

  • właściwe oświetlenie,
  • równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk,
  • instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

Kilka wytycznych:

  • szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię, w miarę możliwości szlaki te kieruje się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu,
  • w pomieszczeniach placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie,
  • sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły, dostosowuje się do wymagań ergonomii,
  • szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Różnica między dotychczasowym gimnazjum a szkołą podstawową pojawia się jedynie w zakresie wyposażenia samych klas, różne bowiem będą pomoce dydaktyczne stosowane dla realizacji podstawy programowej. Same wymogi techniczne i BHP dotyczące budynku będą identyczne.

Przeczytaj także:

Michał Łyszczarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel