Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – czy zmienią się wymogi techniczne i BHP

Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i s
Data publikacji: 5 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – czy zmienią się wymogi techniczne i BHP
Dokument archiwalny

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową spowoduje, że w tak utworzonej placówce od 1 września 2017 r. będą uczyć się klasy gimnazjalne II i III oraz uczniowie klas podstawowych. Gimnazjum staje się zatem podstawówką, w której może być przewaga uczniów szkoły podstawowej. Sprawdzamy, czy taka placówka musi spełniać szczególne wymogi techniczne odpowiednie dla szkół podstawowych.

Jak powinny być wyposażone sale lekcyjne

1 września 2017 r. wchodzi w w życie rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zawiera ono wskazania dotyczące urządzenia i wyposażenia klas lekcyjnych, jednak nie ma w nim szczegółowych wytycznych związanych np. z wymiarem poszczególnych pomieszczeń, odległościami między stolikami lekcyjnymi.

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wskazują natomiast, że klasa w edukacji wczesnoszkolnej (czyli I-III) powinna być przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na odpowiednio przygotowanej podłodze (np. na dywanie, wykładzinie). Wyposażenie klasy w meble potrzebne do zajęć nie powinno ograniczać uczniom możliwości przyjmowania różnorodnych pozycji ciała w trakcie nauki i zabawy. Krzesła, stoły i meble, a także tablice, wykładziny czy dywan powinny umożliwiać zarówno pracę w pełnym zespole, jak i w małych grupach, z możliwością indywidualizacji i dostosowaniem zajęć także dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zagospodarowanie przestrzeni umożliwia skupienie uwagi uczniów, rozwijanie różnorodnej aktywności, a także możliwość odpoczynku. Sala do zajęć powinna być wyposażona w urządzenia techniczne, których parametry informują o możliwości stosowania urządzenia w edukacji, np. tablica interaktywna o charakterze pasywnym czy oświetlenie zbliżone do naturalnego światła.    

Dodatkowe  wytyczne:

  • sala do zajęć powinna być wyposażona w narzędzia i środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem dużej liczby atrakcyjnych elementów manipulacyjnych, przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania i uczenia się zgodnego z preferowanymi zdolnościami poznawczymi,
  • nauczyciel musi mieć dostęp do różnorodnych narzędzi i pomocy umożliwiających przeprowadzanie zajęć ruchowych, muzycznych, plastycznych lub technicznych, np. piłki, skakanki, woreczki, słupki, grzechotki,
  • w sali do zajęć powinna znajdować się tablica gładka z liniaturą lub siecią kwadratową umożliwiającą naukę pisania.
Nauczyciel dobiera środki i narzędzia dydaktyczne do sali zgodnie z potrzebami oddziału i specyfiką stosowanych metod.

Warunki techniczne – dotyczą wszystkich placówek oświatowych

Wymogi techniczne, jakim powinien odpowiadać budynek szkoły, uregulowane są w rozporządzeniu MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie zawiera ono szczegółowych wymagań odnoszących się wyłącznie do szkół podstawowych, a jedynie takie, które muszą spełniać szkoły ogólnie. Rozporządzenie to nie ulega również żadnym zmianom związanym z wprowadzaniem reformy oświatowej, zatem dotychczasowe wymogi pozostają aktualne.

Wymagania wskazane w ww. rozporządzeniu dotyczą ogólnie budynków użyteczności publicznej, ale są i takie, które dotyczą wyłącznie jednostek organizacyjnych systemu oświaty. W pierwszej kolejności przytoczyć tu można § 60 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godz. 8.00–16.00. Natomiast zgodnie z § 192d, instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, stanowi w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych,

2) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia gniazda światłowodowego zlokalizowanego w każdym lokalu użytkowym.

Na gruncie przywołanego rozporządzenia nie ma wymogów, które spełniać powinna wyłącznie szkoła podstawowa. Jeżeli zatem wymogi określone w tym rozporządzeniu spełniał budynek, w którym mieściło się dotychczasowe gimnazjum, to nadal będzie on spełniał wymogi niezbędne do umieszczenia w nim innych oświatowych jednostek organizacyjnych, w tym szkół podstawowych.

Czy zmienią się wymogi dotyczące BHP

Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach również nie różnicuje wymagań w odniesieniu do różnych typów szkół. Wymogi BHP odnoszą się zatem zarówno do dotychczasowego gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, jaka powstanie w wyniku przekształcenia. Ponownie zatem, jeżeli wymogi te były spełnione już w budynku gimnazjum, to spełnia je również szkoła podstawowa, powstała z tego gimnazjum. Przykładowo, zgodnie z § 7 rozporządzenia, na terenie szkoły i placówki zapewnia się:

  • właściwe oświetlenie,
  • równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk,
  • instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

Kilka wytycznych:

  • szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię, w miarę możliwości szlaki te kieruje się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu,
  • w pomieszczeniach placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie,
  • sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły, dostosowuje się do wymagań ergonomii,
  • szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Różnica między dotychczasowym gimnazjum a szkołą podstawową pojawia się jedynie w zakresie wyposażenia samych klas, różne bowiem będą pomoce dydaktyczne stosowane dla realizacji podstawy programowej. Same wymogi techniczne i BHP dotyczące budynku będą identyczne.

Przeczytaj także:

Michał Łyszczarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel