Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

RODO: co oznacza wyrok Schrems II dla szkół

RODO: co oznacza wyrok Schrems II dla szkół

16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie tzw. Schrems II, który dotyczy przekazywania danych osobowych do podmiotów zlokalizowanych w USA. Co z tym wspólnego mają szkoły? Choćby to, że wiele z nich przechowuje pliki zawierające dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w USA (korzystając z aplikacji chmurowych czy też komunikatorów firm takich jak Microsoft i Google). Wyrok ten niestety może narazić szkołę korzystającą z takich usług na negatywne konsekwencje – w skrajnym przypadku nawet karę wymierzoną przez UODO.

pomoc nauczyciela

Pracownik z art. 15 Prawa oświatowego – zasady zatrudniania, wymiar urlopu i wynagrodzenie

Sprawdź, jakie obowiązki wiążą się z zatrudnieniem w szkole osoby niebędącej nauczycielem oraz jakie ma ona uprawnienia pracownicze. Przekonaj się, czy osoba zatrudniona na podstawie art. 15 Prawa oświatowego podlega ocenie pracy, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody jubileuszowej oraz na jakich zasadach korzysta z urlopu wypoczynkowego.

9e1c7e539a20b058953941d64545dc506356ad17-xlarge (3)

Jak przygotować plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Obowiązek przygotowania planu nadzoru pedagogicznego spoczywa także na dyrektorze przedszkola. Plan ten powinien uwzględniać 3 różne warianty funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 powrót przedszkola do funkcjonowania bez ograniczeń (praca stacjonarna), funkcjonowanie przedszkola z ograniczeniami (kontynuowanie zdalnego nauczania) oraz model mieszany (część dzieci kształci się stacjonarnie, a część zdalnie). Sprawdź, jak przygotować lub zaktualizować plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.

Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii 2020/2021

Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii – regulacje na rok szkolny 2020/2021

Praca szkoły w czasie epidemii to przesunięcie ciężaru zarządzania szkołą na dyrektora, który musi na bieżąco reagować na zagrożenia z możliwością ingerencji nie tylko w przydział godzin, sposób ich realizacji, ale także delegowanie podległych nauczycieli od zadań dydaktycznych do opiekuńczo-wychowawczych. Sprawdź, jakie zmiany może wprowadzić dyrektor oraz czy może się to odbyć kosztem przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

fde430cce106f024c1be27eadd35ea328fe3f0d9-xlarge

Jak przygotować budynek szkoły i przedszkola do zajęć w dobie pandemii

Podstawowym warunkiem bezpiecznego rozpoczęcia każdego nowego roku szkolnego jest zapewnienie przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami przez dyrektora szkoły (§ 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.). W obecnym roku szkolnym nie wystarczy jednak tradycyjny przegląd budynku i terenu szkoły. Należy bowiem wdrożyć pewne rozwiązania w związku z aktualną sytuacją epidemiczną. Rozszerzony zakres kontroli pozwoli na ustalenie, czy w czasie zagrożenia epidemiologicznego szkoła jest przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym formule stacjonarnej oraz jakie działania powinny być jeszcze podjęte, by zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na jej terenie.

182e95133ae1c62f6d7cbd141f6b8f9e0d78add7-xlarge

Przywrócenie nauczyciela do pracy - praktyczne aspekty wyroku

Spór w sądzie pracy może zakończyć się wyrokiem przywracającym nauczyciela do pracy, co rodzi obowiązek zapewnienia mu zatrudnienia na tym samym stanowisku, które zajmował przed rozwiązaniem stosunku pracy. Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły wobec nauczyciela przywróconego do pracy oraz jak okres pozostawania bez pracy wpływa na jego uprawnienia pracownicze.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i plan nadzoru na kolejny rok szkolny – w dobie pandemii

Nie ulega wątpliwości, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w drugim półroczu miało i będzie mieć istotny wpływ na nadzór pedagogiczny. To zaś oznacza, że zarówno sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020, jak i plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021 będą inne niż dotychczas, ponieważ muszą uwzględniać zdalne nauczanie.

korona

Maseczki lub przyłbice dla uczniów – czy mogą być wprowadzone

Czy skoro dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, to może wprowadzić dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na przerwach? Z uwagi na brak regulacji, które wzbraniałyby wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek przez uczniów podczas przerw, taki obowiązek wydaje się możliwy do wprowadzenia. Szczegóły w artykule.  

123baf95c48763cc72bf023f5d2c3cdc5930325d-xlarge (1)

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy  

W trakcie rekrutacji dyrektor szkoły przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy. Sprawdź, jakie dane można pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie w szkole,  jak długo  należy je przechowywać oraz co zrobić z danymi osobowymi osób, które nie zostały przyjęte do pracy.  

8aec1ed470d9a4f6a7c858c74457f628469abcd7-xlarge

Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021

Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel