Już są przepisy dotyczące Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Data publikacji: 29 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Już są przepisy dotyczące Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej to udostępnienie szkołom szerokopasmowego dostępu do Internetu, podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów oraz umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkole. Sprawdzamy, jakie szkoły mogą zostać objęte OSE.

Czym jest OSE i jakie szkoły obejmie

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to publiczna sieć telekomunikacyjna, za pomocą której operator będzie dostarczał szkołom:

  • podstawowym,
  • ponadpodstawowym,
  • artystycznym,

z wyłączeniem szkół dla dorosłych, usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz świadczył usługi bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego. Ma za zadanie również tworzyć i udostępniać usługi ułatwiające dostęp do technologii cyfrowych orać promować zasady bezpiecznego korzystania z tych technologii. Operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Operator ma zapewniać szkołom dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na świadczenie usługi spełniającej ww. standard, minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł zezwolić na czasowe dostarczanie dostępu do Internetu o niższych parametrach – do 12 miesięcy.

Terminy podłączenia do OSE

Szkoły będą mogły zostać przyłączone do OSE w terminach wynikających z harmonogramu opracowanego przez operatora OSE. Harmonogram ten będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej operatora OSE i aktualizowany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Jeżeli szkoła nie złoży do operatora OSE wniosku o świadczenie usług lub zaprzestanie korzystania z tych usług, organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek zapewnienia tej szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Organ prowadzący szkołę albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, może złożyć do operatora OSE wniosek o świadczenie usług. Operator OSE rozpoczyna świadczenie usług w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu umożliwiającego złożenie przez operatora OSE wniosku o udzielenie dotacji celowej, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  • Ustawa z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. poz. 2184).
Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel