Karta Nauczyciela w 2018 r. – gdzie szukać praktycznych rozwiązań

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Karta Nauczyciela w 2018 r. – gdzie szukać praktycznych rozwiązań

Sprawy kadrowe i płacowe nauczycieli wywołują wiele wątpliwości w praktyce, z którymi na co dzień muszą mierzyć się dyrektorzy. Od 1 stycznia 2018 r. liczba tych wątpliwości wzrosła. W życie weszła bowiem nowelizacja Karty Nauczyciela – ustawy regulującej sprawy kadrowo-płacowe nauczycieli. Zmiany dotyczą przede wszystkim urlopów. Rozwiązań problemów związanych z interpretacją nowych przepisów warto szukać w drugim wydaniu „Karty Nauczyciela. Komentarz praktyczny”. Przedstawiamy fragmenty tej publikacji.

Do końca stycznia 2018 Czytelnicy Portalu Oświatowego mogą skorzystać z 15% rabatu na książkę – kod rabatowy: portaloswiatowy.

Urlop zdrowotny – wymagany 7-letni staż w wymiarze co najmniej połowy etatu

Ustawodawca różnicuje przesłanki skorzystania z pierwszego w życiu urlopu dla poratowania zdrowia w stosunku do kolejnego urlopu. Aby skorzystać z urlopu pierwszy raz w karierze zawodowej, nauczyciel powinien łącznie spełnić następujące warunki:

 1. w dniu rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia pozostawać w nauczycielskim stosunku pracy nawiązanym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć (art. 73 ust. 1 KN),

 2. legitymować się co najmniej 7-letnim nieprzerwanym okresem pracy w zawodzie nauczyciela w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, przy czym okres ten powinien bezpośrednio poprzedzać rozpoczęcie urlopu (art. 73 ust. 1 i 4 KN),

 3. nie posiadać uprawnień emerytalnych (art. 73 ust. 2 KN),

 4. uzyskać orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia albo przedłożyć dyrektorowi szkoły skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 73 ust. 1, 10, 10j KN).

Największe kontrowersje wśród przesłanek skorzystania z urlopu zdrowotnego wzbudzał dotychczas warunek przepracowania co najmniej 7 lat w szkole w pełnym wymiarze zajęć bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu. W nowym art. 73 ust. 1 KN obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. istniejące wątpliwości zostały rozwiane. Wskazano bowiem, że warunkiem uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia jest przepracowanie nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, tym razem jednak w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nowe rozwiązanie pozwala nauczycielom, którzy w ciągu ostatnich 7 lat mieli zredukowany wymiar zajęć do wymiaru nie niższego niż połowa, skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r.

Urlop zdrowotny nie na każdą chorobę

Urlop zdrowotny dotychczas udzielany był w celu leczenia zaleconego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Bez względu na rodzaj schorzenia każde orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia uprawniało do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. To sprawiało, że przejście na urlop dla poratowania zdrowia było relatywnie łatwe.

Jednak od 1 stycznia 2018 r. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest istotnie ograniczone. Urlop zdrowotny będzie bowiem udzielany wyłącznie:

 • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej

 • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,

 • na leczenie uzdrowiskowe,

 • na rehabilitację uzdrowiskową.

Jedną z przesłanek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest przedłożenie wydanego przez lekarza medycyny pracy orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 1 i 10 KN). W konsekwencji to dyrektor ma obowiązek skierować nauczyciela na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, po złożeniu przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia i na koszt szkoły.

Nowy wymiar urlopu wypoczynkowego na stanowiskach kierowniczych

Od 1 stycznia 2018 r. urlop wypoczynkowy dyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze ma być udzielany w wymiarze 35 dni roboczych a więc krótszym niż łączny okres ferii letnich i zimowych. Urlop będzie mógł być udzielony nie tylko w okresie ferii – terminy udzielania urlopów zostaną ustalone w planie urlopów. Oznacza to, że osoby zajmujące stanowisko kierownicze będą mogły korzystać z urlopu w trakcie całego roku kalendarzowego. Prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i okresie wskazanym powyżej przysługuje nie tylko dyrektorowi, ale także:

• wicedyrektorowi,

• nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole,

• nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Terminy urlopu wypoczynkowego osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach feryjnych będzie powinien określać plan urlopów, dotychczas obowiązujący w tych szkołach w stosunku do pracowników niepedagogicznych.

Plan urlopów ustala dyrektor, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy a następnie podaje go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w szkole. Przy czym należy mieć na względzie, że dla dyrektora plan urlopów będzie ustalał organ prowadzący, który wobec dyrektora pełni obowiązki pracodawcy.

Nie w każdym przypadku urlop dyrektora będzie udzielany zgodnie z planem urlopów. Szkoła nie ustala bowiem planu urlopów, jeżeli organizacja związkowa wyraziła na to zgodę albo jeżeli w szkole nie działa żadna organizacja związkowa. W takich przypadkach termin urlopu ustala się po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 § 11 kp). Dyrektor szkoły, w której nie obowiązuje plan urlopów, będzie więc musiał wówczas dojść do porozumienia z organem prowadzącym w sprawie terminu urlopu.

Urlop na żądanie

Powiązanie urlopu wypoczynkowego na stanowiskach kierowniczych z planem urlopów przyniesie za sobą jeszcze jeden skutek. Otóż osoba zajmująca stanowisko kierownicze będzie odtąd mogła skorzystać z urlopu na żądanie w wymiarze maksymalnie 4 dni w roku kalendarzowym. Do udzielenia takiego urlopu wystarczające będzie zgłoszenie żądania do pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu (art. 1672 kp). Dyrektor będzie zgłaszał to żądanie do organu prowadzącego.

Urlop przy zatrudnieniu mieszanym

Dotychczas bardzo duże wątpliwości wzbudzało rozliczenie urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, którzy u tego samego pracodawcy realizowali obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i jednocześnie takiej, w której ferie szkolne nie są organizowane. Dotyczyło to nauczycieli:

 • zespołów szkolno-przedszkolnych, realizujących obowiązki służbowe zarówno w szkole jak i przedszkolu,

 • szkół podstawowych, przy których zorganizowane były oddziały przedszkolne, pracujących zarówno w szkole podstawowej jak i w oddziale przedszkolnym

 • placówek nieferyjnych, w których mieściły się szkoły organizujące ferie (w szczególności młodzieżowych ośrodków wychowawczych).

Brak było regulacji pozwalających na rozliczenie urlopu w ramach jednego stosunku pracy. Takie regulacje nie mogły również zostać wprowadzone do regulaminu pracy. Jedynym rozwiązaniem, które wówczas mogło być stosowane, było zawieranie z takimi nauczycielami dwóch odrębnych stosunków pracy. Niestety niejednokrotnie dochodziło wówczas do sytuacji, gdy nauczyciel w ramach poszczególnych stosunków pracy realizował urlop wypoczynkowy w odrębnych terminach, przez co urlop nie mógł być wykorzystywany w pełni.

Odpowiedzią na te problemy jest wprowadzenie urlopu o charakterze mieszanym. Otóż nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej, będzie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć. Zaś w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej.

Więcej przeczytasz w drugim wydaniu książki „Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny”.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel