Komisja Europejska sprawdzi polskie przepisy o umowach na czas określony

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 13 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Wprowadzenie przepisu Kodeksu pracy ograniczającego możliwość zawierania bezpośrednio po sobie umów na czas określony wynikało z konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy. Zdaniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Polska nieprawidłowo wdrożyła unijne prawo w związku z czym wniesiono skargę do Komisji Europejskiej.

3 umowa na czas określony to umowa na czas nieokreślony… ale nie zawsze!

Zasadą jest, że zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 Kodeksu pracy). Jednakże nie dotyczy to umów:

  • na czas określony, zawieranych po co najmniej miesięcznej przerwie;
  • na zastępstwo;
  • zawieranych w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym, sezonowym albo do zadań realizowanych cyklicznie.

Przepisy Kodeksu pracy nie realizują celu unijnej dyrektywy

Zgodnie z art. 2 dyrektywy Rady 99/70/WE Państwa Członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych m.in. do przeciwdziałania nadużyciom wynikającym ze stosowania następujących po sobie umów o pracę na czas określony oraz nawiązywania następujących po sobie stosunków pracy na czas określony.

Zdaniem NSZZ „Solidarność”, obowiązujący w Polsce przepis kodeksu pracy tj. art. 251 nie realizuje celu dyrektywy Unii Europejskiej, ponieważ nie zapobiega nadużywaniu tego typu umów.

Kodeks pracy - do poprawki!

Zdaniem ekspertów NSZZ „Solidarność”, obowiązujący w Polsce przepis kodeksu pracy, by realizować cel unijnej dyrektywy powinien:

  1. określać ramy dla zapobiegania nadużyć w stosowaniu kolejnych umów na czas określony;
  2. określać maksymalny czas trwania umowy na czas określony;
  3. zapobiegać zawieraniu długotrwałych umów o pracę na czas określony;
  4. wymagać uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej;
  5. rozszerzyć swe działanie także o umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowę na okres próbny.
Jesteśmy najlepsi, lecz akurat to nie jest powód do dumy
Jak czytamy na stronie NSZZ „Solidarność”, „w liczbie zawieranych umów na czas określony Polska wyprzedziła już wszystkie kraje Unii Europejskiej. Na czasowych umowach zatrudniony jest już co czwarty pracownik. Zatrudnieni w ten sposób nie mogą korzystać w pełni z przysługującym im praw, mają utrudniony dostęp do kredytów czy szkoleń.”

Karta Nauczyciela i tak rządzi się swoimi prawami

Na marginesie warto zauważyć, że Karta Nauczyciela w sposób kompleksowy reguluje zasady zatrudniania nauczycieli i w stosunku do umów o pracę na czas określony nauczycieli nie ma zastosowania ww. przepis Kodeksu pracy (por. Wyrok SN z 29 czerwca 2000 r., I PKN 709/99). Ewentualnie zmiany w Kodeksie pracy nie powstrzymają zatem nadużywania przez szkoły art. 10 ust. 7 KN. Przepisu, który daje możliwość zatrudnienia każdego nauczyciela, bez względu na stopień awansu zawodowego, na czas określony.

Źródło:

  • Strona internetowa NSZZ „Solidarność” (www.solidarnosc.org.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel