Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wzory dokumentów

Procedura wnoszenia zastrzeżeń do ocen w trakcie kształcenia na odległość

Procedura wnoszenia zastrzeżeń do ocen w trakcie kształcenia na odległość

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poznaj szczegółową procedurę!

Procedura podwyższania ocen przewidywanych w trakcie kształcenia na odległość

Procedura podwyższania ocen przewidywanych w trakcie kształcenia na odległość

Poznaj warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz podwyższania oceny przewidywanej zachowania w trakcie kształcenia na odległość.

Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość

Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są dokonać klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu. Poznaj szczegółowe kroki postępowania w przypadku nieklasyfikowania ucznia.

Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych w trakcie kształcenia na odległość

Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych w trakcie kształcenia na odległość

Do dnia ustalonego w kalendarium szkolnym nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są dokonać klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Poznaj szczegółowe kroki postępowania w przypadku przeprowadzania egzaminów poprawkowych.

Lista uprawnionych do dofinansowania dla nauczycieli (do sprzętu, oprogramowania i usług do kształcenia zdalnego)

Dyrektor w terminie do 11 grudnia 2020 r. powinien sporządzić listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazać ją organowi prowadzącemu.

Procedura dotycząca dostarczania posiłków przez firmę zewnętrzną

W okresie pandemii zadaniem dyrektora jest także zapewnienie bezpiecznego żywienia. W tym celu należy m.in. sformułować wymagania wobec dostawcy zewnętrznego.

Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Konieczne jest także poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej o wystąpieniu u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Konieczne jest także poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej o wystąpieniu u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki.

W okresie pandemii zadaniem dyrektora jest także zapewnienie bezpiecznego żywienia. W tym celu należy m.in.: ustalić wymagania higieniczno-sanitarne i zasady szczególnej ostrożności podczas przygotowywania posiłków dla uczniów w kuchni szkolnej, ustalić zasady bezpiecznego spożywania posiłków przez uczniów w stołówce.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel