Jak połączyć przeniesienie służbowe z uzupełnieniem etatu

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 7 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel gimnazjum w wyniku reformy ma zostać przeniesiony do szkoły podstawowej. Aktualnie macierzystą szkołą jest gimnazjum, a w szkole podstawowej uzupełnia etat. Przeniesiony zostanie do szkoły podstawowej, w której jest 9/18 godzin i będzie uzupełniał etat w gimnazjum 4/18 i w drugiej szkole podstawowej 5/18. Czy prawo pozwala przenieść nauczyciela i jednocześnie uzupełniać etat?
Odpowiedź: Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły odbywa się w ramach danego stosunku pracy, co oznacza, że nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania po przeniesieniu kontynuuje zatrudnienie na podstawie mianowania. Nie ma przeszkód prawnych, aby przeniesionemu nauczycielowi zaproponować uzupełnianie etatu w innej szkole lub kilku szkołach.

Zmiany w zakresie przeniesienia służbowego …

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko (art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela). W okresie do 31 sierpnia 2019 r. przeniesiony może być również nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania nie powoduje rozwiązania dotychczasowego i nawiązania nowego stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2007 r., I PK 195/06).

Po przeniesieniu służbowym nauczyciel kontynuuje dotychczasowy stosunek pracy, ale u innego pracodawcy.

… i uzupełnienia etatu

W okresie do 31 sierpnia 2019 r. organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

W okresie reformy warto połączyć oba rozwiązania

W opisanej sytuacji nauczyciel ma być przeniesiony do innej szkoły, ale dla zapewnienia pełnego wymiaru zajęć zobowiązany będzie do uzupełnienia etatu w innych szkołach. W mojej ocenie przeniesienie takie jest możliwe, jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (art. 18 ust. 4 Karty Nauczyciela). Nie ma bowiem przeszkód prawnych, aby decyzja o uzupełnieniu etatu podjęta została wobec nauczyciela przeniesionego do innej szkoły. Istotne jest jednak to, aby w ramach uzupełniania etatu nauczycielowi zapewniono pełny wymiar zajęć.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2007 r. (I PK 195/06).
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel