Są już nowe przepisy dotyczące BHP w szkole

Data publikacji: 20 listopada 2018 r.
Poleć znajomemu
Są już nowe przepisy dotyczące BHP w szkole

Pod koniec listopada zaczną obowiązywać zmiany dotyczące BHP w szkołach i placówkach. Przewidują one m.in. zagwarantowanie przeszkolenia pracowników szkoły lub placówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także zapewnienie przez dyrektora miejsc na pozostawienie podręczników w szkole. Przedstawiamy najważniejsze ze zmian i nowe obowiązki dyrektora!

9 najważniejszych zmian

W stosunku do projektowanych przepisów dotyczących zmian w BHP dla szkół (o których pisaliśmy tutaj>>), w życie nie wejdą wszystkie prognozowane zmiany. Tak więc w aktualnym rozporządzeniu MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dodano następujące zapisy:

1) Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek. Rejestr musi zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.

2) Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

a)  równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

b)  zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

3)  Dyrektor musi zapewnić uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

4) W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Miejsca prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.

5) Przejścia na terenie szkoły lub placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem – dotychczas funkcjonował zapis „... oraz posypuje piaskiem”.

6) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: ustala długość przerw międzylekcyjnych oraz organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

7) O zawieszeniu zajęć w szkole, o których mowa w § 18 (czyli m.in. ze względu na niską temperaturę) odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8) Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do tej pory zapis brzmiał: Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

9)  Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania. W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.

Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do 1 marca 2019 r. muszą:
  • Dostosować długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1,
  • zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 listopada 2018 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel