Są już nowe przepisy dotyczące BHP w szkole

Data publikacji: 20 listopada 2018 r.
Poleć znajomemu
Są już nowe przepisy dotyczące BHP w szkole

Pod koniec listopada zaczną obowiązywać zmiany dotyczące BHP w szkołach i placówkach. Przewidują one m.in. zagwarantowanie przeszkolenia pracowników szkoły lub placówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także zapewnienie przez dyrektora miejsc na pozostawienie podręczników w szkole. Przedstawiamy najważniejsze ze zmian i nowe obowiązki dyrektora!

9 najważniejszych zmian

W stosunku do projektowanych przepisów dotyczących zmian w BHP dla szkół (o których pisaliśmy tutaj>>), w życie nie wejdą wszystkie prognozowane zmiany. Tak więc w aktualnym rozporządzeniu MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dodano następujące zapisy:

1) Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek. Rejestr musi zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.

2) Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

a)  równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

b)  zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

3)  Dyrektor musi zapewnić uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

4) W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Miejsca prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.

5) Przejścia na terenie szkoły lub placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem – dotychczas funkcjonował zapis „... oraz posypuje piaskiem”.

6) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: ustala długość przerw międzylekcyjnych oraz organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

7) O zawieszeniu zajęć w szkole, o których mowa w § 18 (czyli m.in. ze względu na niską temperaturę) odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8) Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do tej pory zapis brzmiał: Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

9)  Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania. W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.

Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do 1 marca 2019 r. muszą:
  • Dostosować długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1,
  • zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 listopada 2018 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel