Warunki ppoż w zespołach szkolno-przedszkolnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
Warunki ppoż w zespołach szkolno-przedszkolnych

15 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie regulujące wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Lokale trzeba dostosować do 31 sierpnia 2016 r. Koszt modernizacji może sięgnąć nawet 20.000 zł.

15 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie regulujące wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Lokale trzeba dostosować do 31 sierpnia 2016 r. Koszt modernizacji może sięgnąć nawet 20.000 zł.

Wymagania, jakie musi spełniać lokal zależą od liczby zorganizowanych oddziałów przedszkolnych

Przedszkole w zespole może być prowadzone w lokalu znajdującym  się  w użytkowanym  budynku  szkoły  lub  jego  części spełniających  wymagania  określone  w przepisach  techniczno-budowlanych  oraz  przepisach  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  dla  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL  II  lub  wymagania  uzgodnione  z właściwym  miejscowo  komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach

Jeśli usytuowanie lokalu nie spełnia ww. wymagań, lokal będzie musiał spełnić poniższe warunki, które są różne w zależności od tego, czy w zespole będzie działał jeden oddział przedszkolny czy więcej.

W przedszkolu utworzonym w zespole szkolno-przedszkolnym, w którym zorganizowano jeden oddział przedszkolny, lokal musi spełniać poniższe warunki:

 1. jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;
 2. znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia przedszkola;
 3. znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia;
 4. posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na przestrzeń otwartą;
 5. jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej,  w której  znajduje  się  lokal;  do  wyposażenia  lokalu  stosuje  się  gaśnice  o skuteczności  gaśniczej co  najmniej 21A;
 6. stałe elementy  wyposażenia i wystroju  wnętrz lokalu oraz  znajdujące się  w nim  wykładziny podłogowe  są co najmniej trudno zapalne;
 7. w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, oraz są spełnione  wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnoszące się do tej kategorii.
więcej niż jeden oddział przedszkolny
 1. znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia przedszkola;
 2. znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia;
 3. jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej,  w której  znajduje  się  lokal;  do  wyposażenia  lokalu  stosuje  się  gaśnice  o skuteczności  gaśniczej co  najmniej 21A;
 4. stałe elementy  wyposażenia i wystroju  wnętrz lokalu oraz  znajdujące się  w nim  wykładziny podłogowe  są co najmniej trudno zapalne;
 5. w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, oraz są spełnione  wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnoszące się do tej kategorii.
 7. lokal  jest  oddzielony  od  pozostałej  części  budynku  ścianami  wewnętrznymi  o klasie  odporności  ogniowej  co  najmniej EI 30, w których otwory mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i są wyposażone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru;
 8. pomieszczenia lokalu, w których mogą przebywać dzieci, z wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich są  drzwi  wyjściowe  z pomieszczenia,  a drugim  -  inne  drzwi  lub  okno  umożliwiające  bezpośrednie  wyprowadzenie dzieci na przestrzeń otwartą, z zastrzeżeniem pkt 9;
 9. pomieszczenia lokalu, w których może przebywać więcej niż 30 osób, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, prowadzące bezpośrednio na przestrzeń otwartą drzwiami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia, o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m i wysokości co najmniej2 m, lub drzwiami dwuskrzydłowymi posiadającymi nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m, przy czym dopuszcza się, aby jedno z wyjść stanowiło wyjście na drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku, jeżeli warunki ewakuacji z pomieszczeń lokalu są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, a długość dojścia ewakuacyjnego z tych pomieszczeń nie przekracza 20 m.

 

Ile modyfikacje będą kosztować i kto za to zapłaci

Jak wskazuje resort edukacji, koszty realizacji obowiązków wynikających z nowego rozporządzenia zależą przede wszystkim od uwarunkowań architektonicznych i budowalnych, zakresu robót, rodzaju użytych materiałów, rejonu kraju etc. Z prognoz MEN wynika, że w przypadku szkół, w których zorganizowany jest tylko jeden oddział przedszkolny, koszty modernizacji wyniosą ok. 150-200 zł i będą wiązały się wyłącznie z zakupem i montażem gaśnicy.  Placówki, które prowadzą więcej niż jeden oddział przedszkolny muszą liczyć się z większymi wydatkami, które MEN szacuje łącznie na kwotę nawet 17.425 zł brutto, w przypadku konieczności wykonania jednego wyjścia ewakuacyjnego.

Dostosowanie lokalów do nowych przepisów nie obciąży budżetu państwa, lecz budżety samorządów. Organy prowadzące niezbędne modernizacje mogą sfinansować z dochodów własnych lub tzw. dotacji przedszkolnej przekazywanej od 1.09.2013 r. z budżetu państwa na podstawie art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, o ile prace będą mogły być sfinansowane w ramach wydatków bieżących. W przypadku organów prowadzących innych niż JST, źródłem finansowanie będą ich dochody. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przewiduje się także wsparcie realizacji tego zadania ze środków UE.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 20).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel