Warunki ppoż w zespołach szkolno-przedszkolnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 8 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
Warunki ppoż w zespołach szkolno-przedszkolnych

15 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie regulujące wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Lokale trzeba dostosować do 31 sierpnia 2016 r. Koszt modernizacji może sięgnąć nawet 20.000 zł.

Wymagania, jakie musi spełniać lokal zależą od liczby zorganizowanych oddziałów przedszkolnych

Przedszkole w zespole może być prowadzone w lokalu znajdującym  się  w użytkowanym  budynku  szkoły  lub  jego  części spełniających  wymagania  określone  w przepisach  techniczno-budowlanych  oraz  przepisach  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  dla  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL  II  lub  wymagania  uzgodnione  z właściwym  miejscowo  komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach

Jeśli usytuowanie lokalu nie spełnia ww. wymagań, lokal będzie musiał spełnić poniższe warunki, które są różne w zależności od tego, czy w zespole będzie działał jeden oddział przedszkolny czy więcej.

W przedszkolu utworzonym w zespole szkolno-przedszkolnym, w którym zorganizowano jeden oddział przedszkolny, lokal musi spełniać poniższe warunki:

 1. jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;
 2. znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia przedszkola;
 3. znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia;
 4. posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na przestrzeń otwartą;
 5. jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej,  w której  znajduje  się  lokal;  do  wyposażenia  lokalu  stosuje  się  gaśnice  o skuteczności  gaśniczej co  najmniej 21A;
 6. stałe elementy  wyposażenia i wystroju  wnętrz lokalu oraz  znajdujące się  w nim  wykładziny podłogowe  są co najmniej trudno zapalne;
 7. w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, oraz są spełnione  wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnoszące się do tej kategorii.
więcej niż jeden oddział przedszkolny
 1. znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia przedszkola;
 2. znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia;
 3. jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej,  w której  znajduje  się  lokal;  do  wyposażenia  lokalu  stosuje  się  gaśnice  o skuteczności  gaśniczej co  najmniej 21A;
 4. stałe elementy  wyposażenia i wystroju  wnętrz lokalu oraz  znajdujące się  w nim  wykładziny podłogowe  są co najmniej trudno zapalne;
 5. w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, oraz są spełnione  wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnoszące się do tej kategorii.
 7. lokal  jest  oddzielony  od  pozostałej  części  budynku  ścianami  wewnętrznymi  o klasie  odporności  ogniowej  co  najmniej EI 30, w których otwory mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i są wyposażone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru;
 8. pomieszczenia lokalu, w których mogą przebywać dzieci, z wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich są  drzwi  wyjściowe  z pomieszczenia,  a drugim  -  inne  drzwi  lub  okno  umożliwiające  bezpośrednie  wyprowadzenie dzieci na przestrzeń otwartą, z zastrzeżeniem pkt 9;
 9. pomieszczenia lokalu, w których może przebywać więcej niż 30 osób, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, prowadzące bezpośrednio na przestrzeń otwartą drzwiami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia, o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m i wysokości co najmniej2 m, lub drzwiami dwuskrzydłowymi posiadającymi nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m, przy czym dopuszcza się, aby jedno z wyjść stanowiło wyjście na drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku, jeżeli warunki ewakuacji z pomieszczeń lokalu są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, a długość dojścia ewakuacyjnego z tych pomieszczeń nie przekracza 20 m.

 

Ile modyfikacje będą kosztować i kto za to zapłaci

Jak wskazuje resort edukacji, koszty realizacji obowiązków wynikających z nowego rozporządzenia zależą przede wszystkim od uwarunkowań architektonicznych i budowalnych, zakresu robót, rodzaju użytych materiałów, rejonu kraju etc. Z prognoz MEN wynika, że w przypadku szkół, w których zorganizowany jest tylko jeden oddział przedszkolny, koszty modernizacji wyniosą ok. 150-200 zł i będą wiązały się wyłącznie z zakupem i montażem gaśnicy.  Placówki, które prowadzą więcej niż jeden oddział przedszkolny muszą liczyć się z większymi wydatkami, które MEN szacuje łącznie na kwotę nawet 17.425 zł brutto, w przypadku konieczności wykonania jednego wyjścia ewakuacyjnego.

Dostosowanie lokalów do nowych przepisów nie obciąży budżetu państwa, lecz budżety samorządów. Organy prowadzące niezbędne modernizacje mogą sfinansować z dochodów własnych lub tzw. dotacji przedszkolnej przekazywanej od 1.09.2013 r. z budżetu państwa na podstawie art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, o ile prace będą mogły być sfinansowane w ramach wydatków bieżących. W przypadku organów prowadzących innych niż JST, źródłem finansowanie będą ich dochody. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przewiduje się także wsparcie realizacji tego zadania ze środków UE.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 20).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel