Zasady oceniania w szkołach publicznych bez większych zmian

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 17 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Zasady oceniania w szkołach publicznych bez większych zmian

Nowe rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych zostało właśnie podpisane i oczekuje na wejście w życie. Rozporządzenie nie przewiduje żadnych rewolucyjnych zmian.

Rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 września 2017 r. nie wprowadza żadnych rewolucji w systemie oceniania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, lecz jedynie dostosowuje dotychczasowe rozwiązania do nowego ustroju szkolnego. Co istotne, rozporządzenie nie będzie stosowane w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w których zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia wprowadzono jedynie zmiany precyzujące dotyczące rodzajów zajęć, z których dyrektor może zwolnić ucznia i zajęć, z których przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy. Poza tym w stosunku do projektu, w ostatecznym brzmieniu rozporządzenia pojawił się przepis, zgodnie z którym w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”, jeżeli słuchacz:

  • nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo
  • nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo
  • nie przystąpił do egzaminu semestralnego.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel