Zmiany w umowach o pracę po wzroście minimalnego wynagrodzenia

Data publikacji: 30 grudnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w umowach o pracę po wzroście minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2.600 zł i nie będzie do niego wliczany dodatek za wysługę lat. Sprawdź, jakie stawki wynagrodzenia zawierać w nowych umowach o pracę oraz czy trzeba zmienić umowy, które już obowiązują.

Co najmniej 2.600 zł brutto przy pełnym etacie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.600 zł (§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.). Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od tej kwoty. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę kwotę 2.600 zł (art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy należy zagwarantować 2.600 zł brutto wynagrodzenia. W przypadku zatrudnienia w wymiarze ½ etatu – co najmniej 1.300 zł brutto.

Wynagrodzenie minimalne bez dodatku za staż pracy

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Jednocześnie od 2020 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się  dodatku za staż pracy (art. 6 ust. 5 pkt 5 ww. ustawy). Przy czym przez dodatek za staż pracy należy rozumieć: dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w:

  • odrębnych przepisach,
  • układzie zbiorowym pracy,
  • innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym,
  • regulaminie wynagradzania,
  • statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
  •  umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę
    (art. 1 pkt 10 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu od 1 stycznia 2020 r.).
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: 1)    nagrody jubileuszowej; 2)    odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 3)    wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; 4)    dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; 5)    dodatku za staż pracy
(art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
Jeżeli dotychczas pracownicy osiągali minimalne wynagrodzenie za pracę po uwzględnieniu dodatku za wysługę lat, konieczne jest podwyższenie ich wynagrodzenia zasadniczego, gdyż dodatek ten nie podlega wliczeniu do płacy minimalnej.

Trzeba zweryfikować obowiązujące umowy o pracę

Umowa o pracę określać powinien wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (art. 29 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy). Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej (art. 29 § 4 Kodeksu pracy). Nawet jeśli zmiana wynagrodzenia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, to należy w formie pisemnej zmienić treść umowy o pracę w tym zakresie.   

Jeżeli w umowie o pracę ustalone jest wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a pracownik nie otrzymuje innych składników wynagrodzenia, które są wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę, konieczna jest zmiana umowy o pracę w drodze porozumienia stron.

Podwyżki nie powinny być takie same

Warto zwrócić uwagę, że przepisy nie wymagają, aby podwyżki dla pracowników były ustalane w tej samej wysokości. Jednakże wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 Kodeksu pracy).

Nie będzie prawidłowa sytuacja, w której wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska, otrzymują jednakowe wynagrodzenia za pracę tj. otrzymają podwyżkę w takiej wysokości, by osiągali wszyscy minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c § 1 Kodeksu pracy). Pracownikowi samorządowemu zaś przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych (art. 36 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych).

Dodatek wyrównawczy wypłaca się wyjątkowo

Dodatek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 7 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Oznacza to, że dodatek wyrównawczy nie może być stałym składnikiem wynagrodzenia.

Autorzy:

Dariusz Dwojewski, Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel