Podwójne zatrudnienie nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego – czy obejmą go sankcje

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 23 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole A w pełnym wymiarze zajęć, zaś w szkole B w wymiarze 5/18. Kiedy nauczyciel powinien przedstawić pisemną zgodę dyrektora szkoły macierzystej na zatrudnienie? Czy brak zgody na kontynuowanie zatrudnienia będzie wystarczającą przesłanką do rozwiązania stosunku pracy w szkole B? Czy można w ten sposób zwolnić nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego?
Odpowiedź: Naruszenie reguły ograniczenia podwójnego zatrudnienia uprawnia dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli nauczyciel korzysta z urlopu rodzicielskiego.

Ograniczenie obowiązuje od nowego roku szkolnego

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego zakazu, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 222 ust. 1-2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole lub placówce wymaga zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, ale dopiero od 1 września 2017 r.

Skoro wspomniane ograniczenie będzie obowiązywało dopiero od 1 września 2017 r. to nauczyciel winien uzyskać zgodę dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia, ale dopiero w dniu 1 września 2017 r. Zgoda lub jej brak powinny być - dla celów dowodowych - wyartykułowane w formie pisemnej.

Zwalnia dyrektor szkoły macierzystej

Sankcją za naruszenie zasady ograniczenia podwójnego zatrudnienia jest powstanie uprawnienia po stronie dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Warto pamiętać, że uprawnienie to dotyczy wyłącznie dyrektora szkoły macierzystej. W opisanym przypadku brak zgody dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia uprawnia tego dyrektora do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec roku szkolnego - co oznacza, że wypowiedzenie powinno być wręczone najpóźniej z końcem maja w roku szkolnym 2017/2018. Brak zgody nie jest natomiast podstawą do rozwiązania stosunku pracy w szkole, w której nauczyciel realizuje 5 godzin na podstawie odrębnego stosunku pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy w związku z naruszeniem reguły ograniczenia podwójnego zatrudnienia następuje na odrębnej podstawie prawnej tj. art. 222 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Przepis ten należy wskazać w wydawanym zwolnionemu nauczycielowi świadectwie pracy.

Ochrona rodzicielska nie zostanie przełamana

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie urlopu rodzicielskiego nauczycielki, chyba że:

  • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca nauczycielkę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
  • dochodzi do likwidacji szkoły (art. 1821g w zw. z art. 177 Kodeksu pracy).

Rozwiązanie stosunku pracy z powodu naruszenia reguły ograniczenia podwójnego zatrudnienia nie jest tożsame z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy nauczycielki, nie jest też związane z likwidacją szkoły. Skoro zatem nie ziszcza się żaden z ww. ustawowych wyjątków, to rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z nauczycielką korzystającą z urlopu rodzicielskiego jest niedopuszczalne.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel