Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Prawidłowe sporządzenie protokołu z rady pedagogicznej

Pytanie: Jakie warunki musi spełnić prawidłowo sporządzony protokół z rady pedagogicznej - pisany elektronicznie, a następnie drukowany i przechowywany?

Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka brane pod uwagę przy rekrutacji do przedszkola

Pytanie: Czy orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kwalifikuje się do I etapu rekrutacyjnego przy zapisie do przedszkola na rok szkolny 2016/2017?

Publikowanie zdjęć grupy przedszkolnej na stronie internetowej – bez zgody rodziców

Pytanie: Rodzic nie wyraził zgody na publikację zdjęć dziecka na stronie internetowej i w prasie. W związku z tym podczas robienia zdjęć dziecko było usuwane z planu zdjęciowego przez nauczycielkę na ubocze. Rodzic nie zgadza się z tym, aby dziecko było eliminowane z grupy na ten czas. Czy jeżeli dziecko pojawia się w tle, może być publikowane takie zdjęcie w internecie, czy prasie lokalnej? Matka nie wyraziła zakazu fotografowania dziecka. Czy stworzenie procedur w tej kwestii może coś pomóc?

Akt założycielski przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną

Pytanie: Jak powinien być sporządzony projekt aktu założycielskiego dla przedszkola publicznego, które ma być prowadzone przez osobę fizyczną? Czy gmina ma obowiązek włączenia do sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną?

Dokument określający miejsce zamieszkania dziecka jest wymagany przy przyjmowaniu dziecka z zagranicy

Pytanie: Jakich dokumentów powinien wymagać organ prowadzący przedszkole niepubliczne, przyjmując do placówki  dziecko niebędące obywatelem Polski. Czy konieczna jest karta stałego/czasowego pobytu?

Przejście z papierowej formy dziennika na e-dziennik za zgodą organu prowadzącego

Decyzję o wdrożeniu e-dziennika podejmuje dyrektor przedszkola. Jednak jej podjęcie powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy przedszkole spełnia lub może spełnić warunki techniczne wymagane do jego wprowadzenia. Dyrektor powinien także zasięgnąć opinii organów wewnętrznych placówki.

W przedszkolu powinien funkcjonować regulamin wycieczek i imprez

Zadania dyrektora związane z organizacją wycieczek są elementem prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Dlatego powinien on dopilnować, by nauczyciele już podczas programowania wycieczek szczegółowo opracowali ich trasy, znali cele wychowawcze i edukacyjne określonych wyjść, rodzaj transportu i sposób wyżywienia dzieci.

W statucie uregulowane kwestie dotyczące tworzenia oddziałów mieszanych

Jeśli w statucie przedszkola znajdują się zapisy o możliwości utworzenia oddziałów mieszanych dla dzieci w zbliżonym wieku dyrektor może je powołać. Rodzice nie mogą wybrać do jakiej grupy będzie chodziło dziecko - czy do mieszanej czy ujednoliconej wiekowo.

W przedszkolu powinna obowiązywać procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Wytyczne przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolach powinny być zawarte w statucie placówki bądź w osobnym regulaminie. Z obowiązującą procedurą należy zapoznać rodziców najpóźniej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

Dyrektor ma swobodę w określeniu miejsca i sposobu przechowania teczek osobowych

Obowiązujące przepisy nie określają szczegółowo w jaki sposób należy przechowywać teczki osobowe. Dyrektor musi jednak pamiętać, aby zabezpieczyć dokumenty przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także dostępem osób nieuprawnionych. Akta osobowe nie muszą być jednak przechowywane w szafie pancernej.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel