Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1053)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.10.38.207
2011-01-01 Dz.U.10.235.1546 § 1 § 2
2012-01-01 Dz.U.11.185.1098 § 1
Dz.U.11.296.1758 § 1
2012-01-02 Dz.U.11.296.1758 § 1
2012-04-18 Dz.U.12..421 § 1
2013-01-01 Dz.U.10.235.1546 § 1 § 2
Dz.U.11.185.1098 § 1
Dz.U.13..215 § 1
2013-11-01 Dz.U.13..1486 § 1
2014-01-01 Dz.U.13..215 § 1
Dz.U.13..1486 § 1
tekst jednolity Dz.U.14..1053
2014-10-09 Dz.U.14..1382 § 1
2015-01-01 Dz.U.10.235.1546 § 1 § 2
Dz.U.14..1952 § 1
2015-07-16 Dz.U.15..931 § 1
2015-09-26 Dz.U.15..1470 § 1
2016-01-01 Dz.U.14..1952 § 1
Dz.U.15..1978 § 1
Dz.U.16..242 § 1
2016-02-01 Dz.U.16..242 § 1
2016-02-17 Dz.U.16..524 § 1
2016-03-04 Dz.U.16..242 § 1
2016-07-28 Dz.U.16..1121 § 1
2016-08-01 Dz.U.14..1053 § 1
2016-09-01 Dz.U.14..1053 § 1
2017-01-01 Dz.U.16..1121 § 1
Dz.U.16..2294 § 1
2017-01-13 Dz.U.17..73 § 1
2017-02-09 Dz.U.17..156 § 1
2017-03-01 Dz.U.17..580 § 1
2017-07-26 Dz.U.17..1421 § 1
2017-09-01 Dz.U.17..1421 § 1
2017-12-01 Dz.U.17..2231 § 1
2018-01-01 Dz.U.17..1421 § 1
Dz.U.17..580 § 1
2018-02-01 Dz.U.18..767 § 1
2018-04-03 Dz.U.18..767 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą", według:
1)
działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
2)
rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;
3)
paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;
4)
paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§ 2.
Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
§ 3.
Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2art. 6 ust. 2 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.
§ 4.
1.
Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do rozporządzenia.
2.
Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:
1)
Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia;
2)
 1. § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1121)
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.
§ 5.
Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.
§ 6.
1.
Paragrafy wydatków: 474 w brzmieniu „474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych" i 475 w brzmieniu „475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji", określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r.
2.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. nazwa rozdziału „85147 Centra zdrowia publicznego" funkcjonuje w brzmieniu „85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej" i nie ma zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011.
§ 7.
W 2010 r. w odniesieniu do zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy motywacyjnych, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznycho finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), mają zastosowanie podziałki klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem rozdziału „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju" określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Załącznik 1 Klasyfikacja działów
 1. Załącznik nr 1 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2010.235.1546)
Załącznik 2 Klasyfikacja rozdziałów
 1. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 9 października 2014 r. przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.14.1382)
 2. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2010.235.1546)
 3. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.14.1952)
 4. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 16 lipca 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.15.931)
 5. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 26 września 2015 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.15.1470)
 6. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, lit. d oraz f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1952)
 7. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2015.1978)
 8. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 27 lutego 2016 r., z mocą od 1 stycznia przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.242)
 9. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 27 lutego 2016 r., z mocą od 4 marca 2016 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.242)
 10. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 15 kwietnia 2016 r., z mocą od dnia 17 lutego 2016 r., przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.524)
 11. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 27 lipca 2016 r., przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1121)
 12. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 19 września 2016 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1504)
 13. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1121)
 14. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.2298)
 15. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 13 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.73)
 16. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 9 lutego 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.162)
 17. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 marca 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.580)
 18. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 26 lipca 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.1421)
 19. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 września 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.1421)
 20. Załącznik nr 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2018 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.1421)
Załącznik 3 Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)
 1. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.14.1952)
 2. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2010.235.1546)
 3. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 16 lipca 2015 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2015.931)
 4. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 26 września 2015 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.15.1470)
 5. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2015.1978)
 6. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 27 lutego 2016 r., z mocą od 1 stycznia przez § 1 pkt 2 lit. b-h) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.242)
 7. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 27 lutego 2016 r., z mocą od 1 lutego przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.242)
 8. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 15 kwietnia 2016 r., z mocą od dnia 17 lutego 2016 r., przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.524)
 9. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 19 września 2016 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1504)
 10. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.2298)
 11. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 26 lipca 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.1421)
 12. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 1 grudnia 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.2231)
 13. Załącznik nr 3 zmieniony z dniem 1 stycznia 2018 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.1421)
Załącznik 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)
 1. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.14.1952)
 2. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2010.235.1546)
 3. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 16 lipca 2015 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2015.931)
 4. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2015.1978)
 5. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 27 lutego 2016 r., z mocą od 1 stycznia przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.242)
 6. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 15 kwietnia 2016 r., z mocą od dnia 17 lutego 2016 r., przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.524)
 7. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 27 lipca 2016 r., przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1121)
 8. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1121)
 9. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 1 marca 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.580)
 10. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 26 lipca 2017 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.1421)
 11. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 1 grudnia 2017 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.2231)
 12. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 1 stycznia 2018 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.1421)
 13. Załącznik nr 4 zmieniony z dniem 3 kwietnia 2018 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2018.767)
Załącznik 5 Klasyfikacja paragrafów przychodów
 1. Załącznik nr 5 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2010.235.1546)
Załącznik 6 Klasyfikacja paragrafów rozchodów
 1. Załącznik nr 6 zmieniony z dniem 16 lipca 2015 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2015.931)
Załącznik 7 Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego
 1. Załącznik nr 7 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.14.1952)
 2. Załącznik nr 7 zmieniony z dniem 1 stycznia 2015 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2010.235.1546)
 3. Załącznik nr 7 zmieniony z dniem 16 lipca 2015 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2015.931)
 4. Załącznik nr 7 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2015.1978)
 5. Załącznik nr 7 zmieniony z dniem 1 stycznia 2018 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.1421)
Załącznik 8 Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
 1. Załącznik nr 8 zmieniony z dniem 16 lipca 2015 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (2015.931)
 2. Załącznik nr 8 zmieniony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2015.1978)
 3. Załącznik nr 8 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1121)
 4. Załącznik nr 8 zmieniony z dniem 3 kwietnia 2018 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2018.767)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel