Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1053)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.10.38.207
2011-01-01 Dz.U.10.235.1546 § 1 § 2
2012-01-01 Dz.U.11.185.1098 § 1
Dz.U.11.296.1758 § 1
2012-01-02 Dz.U.11.296.1758 § 1
2012-04-18 Dz.U.12..421 § 1
2013-01-01 Dz.U.10.235.1546 § 1 § 2
Dz.U.11.185.1098 § 1
Dz.U.13..215 § 1
2013-11-01 Dz.U.13..1486 § 1
2014-01-01 Dz.U.13..215 § 1
Dz.U.13..1486 § 1
tekst jednolity Dz.U.14..1053
2014-10-09 Dz.U.14..1382 § 1
2015-01-01 Dz.U.10.235.1546 § 1 § 2
Dz.U.14..1952 § 1
2015-07-16 Dz.U.15..931 § 1
2015-09-26 Dz.U.15..1470 § 1
2016-01-01 Dz.U.14..1952 § 1
Dz.U.15..1978 § 1
Dz.U.16..242 § 1
2016-02-01 Dz.U.16..242 § 1
2016-02-17 Dz.U.16..524 § 1
2016-03-04 Dz.U.16..242 § 1
2016-07-28 Dz.U.16..1121 § 1
2016-08-01 Dz.U.14..1053 § 1
2016-09-01 Dz.U.14..1053 § 1
2017-01-01 Dz.U.16..1121 § 1
Dz.U.16..2294 § 1
2017-01-13 Dz.U.17..73 § 1
2017-02-09 Dz.U.17..156 § 1
2017-03-01 Dz.U.17..580 § 1
2017-07-26 Dz.U.17..1421 § 1
2017-09-01 Dz.U.17..1421 § 1
2017-12-01 Dz.U.17..2231 § 1
2018-01-01 Dz.U.17..1421 § 1
Dz.U.17..580 § 1
2018-02-01 Dz.U.18..767 § 1
2018-04-03 Dz.U.18..767 § 1
2018-08-04 Dz.U.18..767 § 1
2019-01-01 Dz.U.18..767 § 1
Dz.U.19..257 § 1
Dz.U.19..1363 § 1
2019-04-01 Dz.U.19..1363 § 1
2019-07-01 Dz.U.19..1363 § 1
2020-01-01 Dz.U.19..1363 § 1
Dz.U.19..257 § 1
2020-08-06 Dz.U.20..1340 § 1
2021-02-18 Dz.U.21..299 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą", według:
1)
działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
2)
rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;
3)
paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;
4)
paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§ 2.
Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
§ 3.
Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.
§ 4.
1.
Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do rozporządzenia.
2.
Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana:
1)
wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia;
2)
  1. § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016.1121)
na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia, oraz w celu realizacji zadań ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 5.
Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.
§ 6.
1.
Paragrafy wydatków: 474 w brzmieniu „474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych" i 475 w brzmieniu „475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji", określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r.
2.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. nazwa rozdziału „85147 Centra zdrowia publicznego" funkcjonuje w brzmieniu „85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej" i nie ma zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011.
§ 7.
W 2010 r. w odniesieniu do zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy motywacyjnych, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), mają zastosowanie podziałki klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem rozdziału „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju" określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Załącznik 1 Klasyfikacja działów
Załącznik 2 Klasyfikacja rozdziałów
Załącznik 3 Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)
Załącznik 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)
Załącznik 5 Klasyfikacja paragrafów przychodów
Załącznik 6 Klasyfikacja paragrafów rozchodów
Załącznik 7 Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego
Załącznik 8 Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel