Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 189, poz. 1393)

Dz.U.06.189.1393
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
(Dz.U. z dnia 19 października 2006 r.)

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej „legitymacją", potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
2.
Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
1.
Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
2.
Legitymację wystawia się na:
1)
okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
2)
czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
§ 3.
1.
Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
1)
utraty dotychczasowej legitymacji;
2)
zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
3)
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
4)
upływu terminu ważności legitymacji.
2.
Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.
§ 4.
1.
Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
Załącznik 1 Wzór legitymacji służbowej nauczyciela

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel