Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 189, poz. 1393)

Dz.U.06.189.1393
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
(Dz.U. z dnia 19 października 2006 r.)

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej „legitymacją", potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
2.
Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
1.
Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
2.
Legitymację wystawia się na:
1)
okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
2)
czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
§ 3.
1.
Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
1)
utraty dotychczasowej legitymacji;
2)
zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
3)
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
4)
upływu terminu ważności legitymacji.
2.
Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.
§ 4.
1.
Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
Załącznik 1 Wzór legitymacji służbowej nauczyciela

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel